Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ hai - 19/06/2017 21:14 423 0
Ngày 19-6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Về dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 (Ban Tuyên giáo Trung ương).
Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo hội nghị
Chuyển biến tích cực
Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017 việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Qua học tập đã giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương nắm vững các yêu cầu và nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nhiều đảng bộ trực thuộc đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thị ủy Đồng Xoài chọn 2 chương trình hành động để tập trung triển khai thực hiện tốt: “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là các tuyến đường giao thông đô thị, giao thông khu phố, ấp”, “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh - công dân gương mẫu, tự giác”. Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chọn “Gần công nhân, lắng nghe công nhân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết liệt trong công việc”… Các huyện, thị ủy, đảng ủy đã thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề hạn chế, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Huyện ủy Bù Đăng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện và xã; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thời gian làm việc hành chính và từng bước nâng cao hiệu quả công việc ở từng lĩnh vực; ban hành thông báo về việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị số 05, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị
Ở một số nơi, nội dung nêu gương đã được cụ thể hóa, nhất là với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và huyện như ở Huyện ủy Đồng Phú, hàng tháng đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đều thực hiện nghiêm việc tiếp công dân; các tổ đại biểu HĐND huyện hàng tháng phân công thành viên đi cơ sở tiếp công dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương… Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác.  

Những việc cần làm ngay
6 tháng đầu năm 2017, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn một số hạn chế như: Việc rà soát các nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 05 còn chậm. Cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Quy định 101 của Ban Bí thư (khóa XI) một số nơi còn lúng túng. Một số cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số huyện chưa được đảm bảo.

Đánh giá cao những việc làm được của Bình Phước trong thực hiện Chỉ thị số 05, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị số 05, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh cần làm ngay một số việc, như tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng việc “làm theo”, tổ chức thực hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, tăng cường đạo đức công vụ, trách nhiệm đảng viên trong cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền phát biểu kết luận hội nghị 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cấp ủy, mà trước hết là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, xem đây là công việc thường xuyên, quan trọng, tránh tư tưởng giao khoán cho Ban Tuyên giáo cấp ủy. Trên cơ sở nhiệm vụ chung, các cấp ủy đảng cần cụ thể hóa cho phù hợp tình hình thực tế của mình, chọn cách làm phù hợp, tránh tình trạng rập khuôn, máy móc, trên hướng dẫn sao, dưới làm y như vậy. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, nhất là các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm khi xây dựng dự toán ngân sách của UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã phải có danh mục bố trí kinh phí thực hiện Chỉ thị số 05 cho cấp huyện và cấp xã. 
 
Trong thời gian tới, các cơ quanđơn vị cấp tỉnh, các cơ quan báo chí, các huyện, thị ủy, đảng ủy cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho toàn Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền chỉ đạo.

Tác giả bài viết: P.Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây