Ngành Tuyên giáo Bình Phước – 20 năm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Thứ ba - 07/02/2017 03:23 449 0
20 năm qua, với phương châm: Công tác tư tưởng luôn đi trước và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành tuyên giáo đã làm tốt vai trò giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần tích cực vào thành tựu 20 năm tỉnh Bình Phước tái lập, xây dựng, phát triển và hội nhập.

Chủ động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, củng cố sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.
Trước bao bộn bề khó khăn của những ngày đầu mới tái lập tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi ấy chưa đầy chục cán bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, tập trung cho công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ trọng tâm của một tỉnh mới tái lập.
Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, 20 năm qua, ngành tuyên giáo Bình Phước đã nắm chắc dư luận xã hội, dự báo được tính nhạy cảm, phức tạp về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với công tác phân giới cắm mốc biên giới; chủ quyền biển Đông; các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc hay các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền; các dự án kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, như dự án khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài… Qua đó, ngành đã chủ động, nhanh nhạy tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được tình hình, chủ trương của cấp ủy, chính quyền, tạo nên sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về tư tưởng nảy sinh.
Đồng chi Trần Tuyết Minh - UVTVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội lần thứ nhất năm 2016
Bằng các hình thức và phương pháp nghiệp vụ thích hợp, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã kịp thời thông tin đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó tạo nên sự nhất trí về nhận thức, thống nhất trong hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.
Nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới, mở rộng, phổ biến trên hệ thống truyền thông đại chúng và trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thông qua các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, các cuộc vận động lớn, đặc biệt là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và giáo dục lịch sử, ngành tuyên giáo đã “truyền lửa” và tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tham gia vào sự phát triển của tỉnh.
Phản bác kịp thời âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; chủ động phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ.
Là lực lượng tham mưu và giúp việc các ban chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở địa phương, những năm qua, thông qua nhiều phương pháp nghiệp vụ, ngành tuyên giáo Bình Phước đã phối hợp với các ngành chức năng từng bước vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá, đặc biệt là  với các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh… Từ đó giúp nhân dân hiểu rõ, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, không mắc mưu thế lực chống đối, thù địch, phản động.
Điểm mạnh của ngành tuyên giáo Bình Phước trong những năm qua là đã tham mưu cho cấp ủy triển khai tốt các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng như Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước”, giai đoạn 2016-2020 tiếp tục triển khai. Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng được nâng lên rõ rệt, trách nhiệm chính trị có sự chuyển biến đáng kể.
Tích cực định hướng chính trị tư tưởng cho hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật; tham mưu cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả lĩnh vực khoa giáo.
Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì công tác định hướng chính trị tư tưởng để báo chí, văn học nghệ thuật hoạt động đúng đường lối của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo hoạt động và dành sự quan tâm động viên đến đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo và trực tiếp tìm giải pháp, định hướng báo chí nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức; hỗ trợ thông tin, nguồn lực để báo chí, văn học nghệ thuật hoạt động hiệu quả.
20 năm qua, ban tuyên giáo các cấp và các sở, ban, ngành thuộc khối khoa giáo đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo (môi trường, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, trí thức, dân số, gia đình và trẻ em…); tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trên lĩnh vực này.
Xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyên giáo đông về số lượng, mạnh về chất lượng.
Ngay từ những ngày tái lập tỉnh, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chiến lược công tác tư tưởng; liên tục kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn cách mạng.
Năm 1997, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện chưa đầy 60 người, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ có 7 cán bộ, nhân viên. Đến nay, cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện đã hơn 200 người. Trong đó, ban tuyên giáo các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã hơn 170 người. 100% xã, phường, thị trấn thành lập ban tuyên giáo. Toàn tỉnh có trên 1.600 báo cáo viên các cấp, trong đó có 5 báo cáo viên cấp Trung ương, 44 báo cáo viên cấp tỉnh, 238 báo cáo viên cấp huyện và hơn 1.300 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Ngành còn có đội ngũ cán bộ tuyên giáo của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, Trường chính trị tỉnh, ngành văn hóa thông tin và truyền thanh cơ sở… Hầu hết những người làm công tác tư tưởng có trình độ cử nhân, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, nhiều cán bộ là cử nhân chuyên ngành công tác tư tưởng, 1 cán bộ có trình độ tiến sĩ, 35 cán bộ có trình độ thạc sĩ. Cán bộ tuyên giáo các cấp luôn bám sát chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành tuyên giáo Bình Phước để phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh Nhâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay6,547
  • Tháng hiện tại114,717
  • Tổng lượt truy cập3,723,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây