22:39 EDT Thứ sáu, 21/07/2017

Liên kết trái


Tổng quan

Liên kết trang

Trang nhất » Tổng quan

Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của tỉnh qua 20 năm tái lập

Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của tỉnh qua 20 năm tái lập

Khi mới tái lập, Bình Phước là một tỉnh có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm tới 70%, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển. Để nền kinh tế phát triển và hội nhập trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương đúng đắn, sáng tạo. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (1997 - 2000) xác định phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Đồng thời chủ trương phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được hình thành và phát triển qua 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, xuyên suốt là chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.