Lịch UBND tuần thứ 11/2018

Lịch UBND tuần thứ 11

Số kí hiệu VB860
Ngày ban hành 11/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/03/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                               Bình Phước, ngày  09  tháng  3  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 12/3 đến ngày 16/3/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 10/3)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết cụm thi đua khen thưởng miền Đông Nam bộ (hết ngày 11/3/2018).
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh.
Địa điểm: Khách sạn Bình Minh, 211 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
THỨ HAI (ngày 12/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
- 08 giờ 30: Nghe Sở Tài chính báo cáo, đề xuất hướng xử lý các khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đến hết ngày 31/12/2017 (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban KTNS - HĐND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Bình Phước; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 10 giờ 00: Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả kiểm tra lâm sản tại các khu vực thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Phước, Phước Long; Ban QLRPH Tà Thiết và 04 doanh nghiệp (giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác cơ sở (đến hết ngày 13/3/2018).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy dự họp mặt giao ban báo chí đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 07/3/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 13/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng đi: Giám đốc Sở Công Thương, PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp đề xuất, xây dựng dự án vận động nguồn vốn ODA hỗ trợ phát triển ngành hàng Điều, Hồ tiêu và cây ăn quả do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Tin học  - Công báo chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 468/UBND-KT ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Phú Riềng; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT, TH. (Thành phần TW và các tỉnh: do Bộ Nông nghiệp và PTNT mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Phước Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Hớn Quản về tình hình giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 1604-TB/TU ngày 16/01/2018 của Tỉnh ủy về Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh (UBND các huyện, thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Ban Dân tộc; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 14/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 7/2018, nội dung:
- Báo cáo và đề xuất chủ trương giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo phương án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung (Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Đề xuất, kiến nghị của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban QLKKT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong thực hiện hạng mục đường điện khu tái định cư 80 ha tại huyện Chơn Thành, thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Chơn Thành, Điện lực Chơn Thành (UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018.
Mời dự: Các thành viên theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Bình phước lần thứ V năm 2018; Quyết định số 358/QĐ-BCĐĐH ngày 21/02/2017 của Ban Chỉ đạo Đại hội về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình phước lần thứ V năm 2018; Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội; Quyết định số 3281/QĐ-BCĐĐH ngày 18/12/2017 thay đổi thành viên Ban Tổ chức Đại hội; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Xem xét phương án tuyến, quy mô đầu tư và nguồn kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng tuyến tránh Khu trung tâm Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết; phương án đầu tư xây dựng cổng chào Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
- 15 giờ 00: Xử lý việc chồng lấn hàng rào Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (Sở Giao thông vận tải mời), đơn vị tư vấn (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
- 16 giờ 00: Xem xét thống nhất việc nộp thuế của Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công ty Xi măng Hà Tiên 1; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy dự gặp mặt các thành viên Trại sáng tác âm nhạc tỉnh, các văn nghệ sĩ tiêu biểu, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh nhân dịp đầu xuân năm mới 2018.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 15/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập về tình hình khiếu nại tồn đọng kéo dài, vượt cấp; giao đất sai đối tượng trên địa bàn huyện (Cả ngày, giao UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc; VPUB: PCVP Lê Đức Long, PCVP Phan Xuân Linh, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phó trưởng Ban TCD Nguyễn Minh Thắng, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Họp Tổ công tác liên ngành rà soát, kiểm tra dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại và khu dân cư Thanh Bình, thị xã Bình Long (Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo kế hoạch thực hiện, báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long; đại diện lãnh đạo Công ty Hải Vương (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: Phòng TH, KT.
- 09 giờ 00: Chủ trì, họp Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, thông qua kết luận thanh tra công tác liên kết đào tạo trình độ đại học và đặt lớp đào tạo trình độ thạc sỹ trên địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên theo Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường: CĐNV Cao su, Cao đẳng Y tế Bình Phước, Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trung tâm GDTX tỉnh, Cao đẳng nghề Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh, Trung tâm GDTX huyện Lộc Ninh (UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển (Quỹ ĐTPT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, gồm: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Phước Trương Quang Dũng, Giám đốc Quỹ ĐTPT Võ Thị Anh Đào; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 16/3)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư và Lễ động thổ một số dự án đầu tư tại KCN Becamex Bình Phước.
Cùng dự: Lãnh đạo các cấp; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh); Lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh (lưu ý các sở, ngành, địa phương được giao chuyển Thư mời của UBND tỉnh đến các thành phần tham dự theo đúng Kế hoạch số 45).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                           
                                                                                               
                                                                                                   (đã ký)
 
 
                                                                                      Phạm Thị Ánh Hoa 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,447
  • Tháng hiện tại109,803
  • Tổng lượt truy cập5,381,256
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây