Lịch HDND tuần thứ 36/2018

Lịch HDND tuần thứ 36

Số kí hiệu VB192
Ngày ban hành 02/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Thành

Nội dung


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH PHƯỚC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
                                                                            Bình Phước, ngày  31  tháng 8  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  36 (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)

THỨ BẢY (ngày 01/9)
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Đại Lễ Cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ và Đồng bào tử nạn trong cuộc chiến tranh năm 1972 tại Di tích Mộ 3000 người, An Lộc – Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Di tích Mộ 3000 người, phường An Lộc – TX. Bình Long.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
THỨ HAI (ngày 03/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và  toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2018.
2/ Các đ/c Lãnh đạo và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh trực cơ quan theo Thông báo số 114/TB-VP ngày 29/8/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 04/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 174/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần: Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành khi Đoàn làm việc tại địa phương; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành khi Đoàn làm việc tại địa phương.
Thời gian, địa điểm:
- 7 giờ 30, Đoàn giám sát tiến hành đi khảo sát thực tế các công trình bảo vệ môi trường, tại Khu công nghiệp Minh Hưng III và CTy CP MDF VRG Dongwha; CTy CP Giấy Minh Hưng (KCN Minh Hưng III).
- Sau khi kết thúc khảo sát thực tế, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chơn Thành, CTy CP Khu công nghiệp cao su Bình Long và các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp nêu trên để nghe chính quyền địa phương, ngành chức năng của tỉnh, doanh nghiệp báo cáo việc thức hiện công tác bảo vệ môi trường, trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan (địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long)
                   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
                   ( 6 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 05/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long.
                   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Trường THPT Phước Bình.
                   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 174/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần:  đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh  – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Đồng Xoài khi Đoàn làm việc tại địa phương; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú khi Đoàn làm việc tại địa phương.
Thời gian, địa điểm:
- 7 giờ 30, Đoàn giám sát tiến hành đi khảo sát thực tế các công trình bảo vệ môi trường, nắm bắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Đồng Xoài II và CTy TNHH Shyang Ying, CTy TNHH sản xuất giày dép Grand gain, CTy TNHH Hùng Vương – Bình Phước (KCN Đồng Xoài I);  
- Sau khi kết thúc khảo sát thực tế, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Đồng Xoài, CTy CP Quang Minh Tiến và các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp nêu trên để nghe chính quyền địa phương, ngành chức năng của tỉnh, doanh nghiệp báo cáo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan (địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến).
(7 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường Phổ thông DTNT THPT Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, Trường Phổ thông DTNT THPT Bình Phước.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 174/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh  – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Đồng Phú khi Đoàn làm việc tại địa phương; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú khi Đoàn làm việc tại địa phương.
Thời gian, địa điểm:
- 13 giờ 30, Đoàn giám sát tiến hành đi khảo sát thực tế các công trình bảo vệ môi trường, nắm tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Khu công ngiệp Bắc Đồng Phú và CTy TNHH một thành viên kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Đông, CTy TNHH Freewell Việt Nam, CTy TNHH LC Buffalo, CTy TNHH Long Sơn Inter Food (KCN Bắc Đồng Phú);
- Sau khi kết thúc khảo sát thực tế, Đoàn giám sát làm việc với UBND Đồng Phú, CTy CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp nêu trên để nghe chính quyền địa phương, ngành chức năng của tỉnh, doanh nghiệp báo cáo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan (địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú).
                   ( 13 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
                   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 06/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
                   Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
                   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 07/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 174/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh  – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn giám sát làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời).   

                                                                                                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                               Nguyễn Văn Thành 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,271
  • Tổng lượt truy cập5,626,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây