Lịch HĐND tuần thứ 44/2018

Lịch HĐND tuần thứ 44

Số kí hiệu VB252
Ngày ban hành 28/10/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Thành

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH PHƯỚC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
                                                                            Bình Phước, ngày  26  tháng 10  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  44 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)


THỨ HAI (ngày 29/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Chơn Thành.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Chơn Thành; Giám đốc (hoặc Phó giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Chơn Thành; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Chơn Thành, tại trụ sở HĐND và UBND huyện.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 13 giờ 00, xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Phú Riềng, tại trụ sở HĐND và UBND huyện.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
( 13 giờ 20, xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).
            3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 30/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013 – 2018 của Liên đoàn Lao động.
                        Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (khi Đoàn đến làm việc với tại UBND thị xã Đồng Xoài); Thường trực HĐND thị xã Đồng Xoài; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Đồng Xoài tại trụ sở HĐND và UBND thị xã.
( 7 giờ 40, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh).
- 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại  trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
            3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, Chơn Thành; Phóng viên Bào, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
            3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
            CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh, UBND huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 31/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp nghe Văn phòng HĐND tỉnh xin ý kiến một số công tác Văn phòng.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Trương Thị Bích – PTP.HCTCQT, đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh – kế toán.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp A.
            2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  

CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị Phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
                        Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
            TỐI:
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Chương trình nghệ thuật công diễn các tiết mục xuất sắc tại các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn cấp toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018.
                        Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 01/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 02/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c  Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Nội dung: thông qua báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 7 giờ 30, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
                       
(Lịch này thay thư mời).   


                                                                                                                                              TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG


                                                                                                           Nguyễn Văn Thành

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay5,581
  • Tháng hiện tại133,437
  • Tổng lượt truy cập5,404,890
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây