Lịch UBND tuần thứ 24/2018

Lịch UBND tuần thứ 24/2018

Số kí hiệu VB948
Ngày ban hành 08/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                         Bình Phước, ngày  08  tháng 6  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2018)
 
THỨ HAI (ngày 11/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 14 giờ 30: Nghe Công ty Cổ phần cấp thoát nước báo cáo xin chủ trương tăng vốn điều lệ, phương án thoái vốn nhà nước; điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng đất và phương án quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài (Công ty Cổ phần cấp thoát nước chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần cấp thoát nước; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
- 15 giờ 30: Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước (Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 12/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và Bộ Tài nguyên và Môi trường (đến hết ngày 13/6/2018).
Cùng đi: Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến, Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ IX năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng. Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Kiểm tra định kỳ hệ thống lồng quay số mở thưởng của Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, gồm các ông/bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Lã Thị Thu Hương - PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Huỳnh Văn Thành - TP. PC46 Công an tỉnh, Nguyễn Đăng Khoa - GĐ Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ bế mạc các hoạt động giao lưu quốc tế, giáo dục kỹ năng mềm và tư duy thiết kế trong học sinh khối Trung học phổ thông lần thứ II, năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Nhà thiếu nhi huyện Chơn Thành.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 13/6)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng KH&CN gồm các ông/bà: Trân Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Võ Đăng Khoa - GĐ Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Trần Thế Anh - PGĐ Sở VH, TT&DL, Lý Văn Dưỡng - TP. QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học (giao Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tình hình phòng học tạm, phòng học mượn trên địa bàn huyện Lộc Ninh (cả ngày).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Lộc Ninh lúc 08 giờ 00 để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp xem xét  điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Chơn Thành (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: phòng KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 14/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung)
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng, Chơn Thành; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
- 09 giờ 00: Thông qua báo cáo tổng kết công tác PCI năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và báo cáo sơ kết thực hiện chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Bà Trần Tuyết Minh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo PCI theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31/8/2017; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã là thành viên Tổ công tác PCI tỉnh theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: LĐVP, các phòng: KT, TH, NC, KGVX, Trung tâm HCC.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án thành lập trường Cao đẳng đa ngành: Đi học tập kinh nghiệm xây dựng Đề án (đến hết ngày 16/6/2018).
Thành phần: Theo kế hoạch riêng của Ban Chỉ đạo.
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự Lễ xuất quân “Học kỳ trong quân đội” lần thứ IX, năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét khen thưởng cấp nhà nước đợt 1/2018.
Thành phần: Thành viên Hội đồng (giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh mời các thành viên); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Sở Tài chính.
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Tài chính: Giám đốc, các Phó Giám đốc và Bộ phận tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài chính.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã (trừ huyện Chơn Thành); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
TỐI:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm lần thứ 242 Quốc khánh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ SÁU (ngày 15/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Lê Đại Nam 425ha tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (Sở Xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh, Công ty Cổ phần Quốc tế Lê Đại Nam và Viện nghiên cứu thiết kế đô thị (Sở Xây dựng mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT.
- 09 giờ 00: Họp xem xét giải quyết những tồn tại để hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; UBND huyện các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Phú Riềng, Phước Long, Công ty Cổ phần BOT đường ĐT741 Đồng Xoài - Phước Long (Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Đại hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (phòng NC cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội nghị sơ kết công tác phát thanh - Truyền hình và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua số 7 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Tầng 2, Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Nghe UBND thị xã Đồng Xoài báo cáo khó khăn, vướng mắc về đội ngũ biên chế giáo viên các cấp học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đồng Xoài và đề xuất hướng giải quyết.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài (phụ trách khối văn xã) và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đồng Xoài (UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUN: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Lễ khai mạc Lễ hội lúa gạo và triển lãm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 1 - 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Công viên thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                    
                                                         
 
 
                                                                                    Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,264
  • Tháng hiện tại136,045
  • Tổng lượt truy cập5,407,498
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây