Lịch UBND tuần thứ 27/2018

Lịch UBND tuần thứ 27

Số kí hiệu VB969
Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                     Bình Phước, ngày  29  tháng 6  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018)
 
THỨ HAI (ngày 02/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ chào cờ đầu tháng 7/2018.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương (cả ngày).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Các ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; VPUB: LĐVP, các Phòng, Ban, Trung tâm.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh ủy quyền lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết công tác hậu cần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (đến hết ngày 05/7/2018).
Địa điểm: Sư đoàn BB5, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
 
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương.
Mời dự: Như thành phần dự buổi sáng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Ủy viên UBND tỉnh - CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự Hội nghị phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 7/2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 03/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.      
- 08 giờ 30: Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2019 và đánh giá giữa kỳ 2016 - 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- 10 giờ 00: Thông qua dự thảo Đề án hợp nhất 03 Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình (Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo).
Mời dự: Thành viên Tổ thẩm định số 6 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy (Sở Nội vụ thông báo và mời các thành viên); đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo 03 Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.      
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Phú Riềng khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Riềng.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do TTTU tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan của Quốc Hội (đến hết ngày 04/7/2018).
Cùng đi: Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp kiểm điểm lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban KTTU, Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; các cá nhân vi phạm; Trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Sở Khoa học và Công nghệ; VPUB: phòng NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 .
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe:
- 14 giờ đến 14 giờ 45: Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
- 14 giờ 45 đến 15 giờ 30: Ban Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
- 15 giờ 30 đến 16 giờ 15: Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
- 16 giờ 15: Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 04/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Thị ủy Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Huyện ủy Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện các kết luận của Tỉnh uỷ; tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự Lễ khai mạc Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức và khối học sinh tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCI năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo PCI theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31/8/2017; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã là thành viên Tổ công tác PCI tỉnh theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: LĐVP, các phòng: KT, TH, NC, KGVX, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 05/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự diễn tập phòng thủ thử (lần 1).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Nghiên cứu tổng kết, Ban Bảo đảm, Ban Bảo vệ an ninh theo Quyết định số 1003-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy và khung tập theo từng nội dung diễn tập; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, TP Tổng hợp, TP, PTP Nội chính.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 tại Hội trường “A”, “B” Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ: Dự Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nhà nước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11A Lê Hồng Phong, Hà Nội.
- Lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội thảo Ngoại giao với hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Đông và Châu Phi do Bộ Ngoại giao tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự diễn tập phòng thủ thử (lần 1).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ủy quyền ông Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, thường trực Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất các dự án: Khu dân cư thương mại và dịch vụ Bom Bo (xã Bom Bo, huyện Bù Đăng), Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long, Công ty Becamex Bình Phước (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm các ông/bà: Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Lê Văn Hảo - TP Giá QLCS - Sở Tài chính, Diệp Trường Vũ - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ - Sở TN&MT, Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT -, Cục Thuế, Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá QLCS - Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ -, Sở TN&MT, Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT - Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND thị xã: Phước Long, Bù Đăng, Chơn Thành; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 06/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và hoạt động của BCH thống nhất giữa các huyện: Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng, Đồng Phú và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (phòng KT cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét, xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án công trình thủy điện Thác Mơ (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Đoàn kiểm tra khảo sát liên ngành theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thành viên), UBND thị xã Phước Long, các Phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thị xã Phước Long, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (giao UBND thị xã Phước Long mời); VPUB: phòng KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại UBND thị xã Phước Long.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Họp Tổ thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Dự Lễ đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội Cựu Chiến binh tỉnh (phòng KGVX cùng dự).
Địa điểm: Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp: Chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Trung tâm Giám định pháp y (Sở Y tế), phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH SX&TM Phúc An.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, UBND thị xã Phước Long, VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 07/7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự đêm chung kết và trao giải Hội thi tiếng hát “Sao Bolero Bình Phước 2018.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Nhà hàng Sáu Băng.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                             
 
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,068
  • Tháng hiện tại135,849
  • Tổng lượt truy cập5,407,302
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây