Lịch UBND tuần thứ 41/2018

Lịch UBND tuần thứ 41

Số kí hiệu VB228
Ngày ban hành 05/10/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  05  tháng 10  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018)

THỨ HAI (ngày 08/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- Từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 15’: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, TP. Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
- Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
- Từ 09 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy nghe Đoàn Kiểm tra của UBKT Trung ương (theo Quyết định 789-QĐ/UBKTTW) thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng năm 2017 đối với BTV Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên quan đến thu hồi đất giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long.
Mời dự: Tổ trưởng và Tổ phó Tổ công tác theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Bộ CHQS tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác nước ngoài (theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh) đến hết ngày 12/10/2018.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018, nội dung:
- 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: (1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; Thông qua dự thảo: Kế hoạch  thực hiện NQTW 7 - khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn, quy định, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và định hướng việc sinh hoạt chuyên đề theo từng loại hình chi bộ; Quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt theo từng loại hình chi bộ (các nội dung trên đề nghị BTC Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy). (2) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.
- 15 giờ 00: Đoàn Kiểm tra của UBKT Trung ương (theo Quyết định 789-QĐ/UBKTTW): Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng năm 2017 đối với BTV Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
            THỨ BA (ngày 09/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 41/2018.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 08 giờ 45: Thông qua quy hoạch khu đất thu hồi của Trường Đại học Á Châu (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 10 giờ 00: Nghe Sở Tài chính báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính phải nộp 25.000 đồng/năm trong hợp đồng giao khoán nhưng chưa thu các năm làm cơ sở giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; VP UBND tỉnh: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trường Đại học ANND, km18 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh về xử lý tang vật là phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm là 11.758m3 cát xây dựng (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng PC03 Công an tỉnh; VPUB: CVP, phòng NC.
- 14 giờ 30: Họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1590/SKHĐT-KTĐN ngày 19/9/2018).
Mời dự: Các thành viên Tổ theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Đồng Xoài, Lộc Ninh; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; VPUB: CVP, phòng TH.
- 16 giờ 00: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư công còn lại giai đoạn 2016-2020.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; VPUB: CVP, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Phương và dự án của Công ty CP ĐTPT HTKT Becamex - Bình Phước.
Mời dự: Ông Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành; đơn vị tư vấn thẩm định giá (giao Sở TN&MT mời), thành viên Tổ giúp việc; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Tại phòng họp C, UBND tỉnh.
- 15 giờ 30: Dự họp liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2018.
Cùng dự: Phòng TH.
Địa điểm: Tại phòng họp B, HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn Công tác 4902/BTNMT-TTr ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên Môi trường (liên quan đến nội dung khiếu nại của HTX Đăng Lâm).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bù Đăng và Ban QLRPH Bù Đăng (giao UBND huyện Bù Đăng mời), VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 10/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra dự án Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Giám đốc Ban QLDA ĐT XD các công trình DD&CN; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; PCVP Nguyễn Minh Chiến; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý di tích căn cứ BCH các LLVT giải phóng miền Nam Việt Nam, UBND 2 xã có liên quan (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), đơn vị thi công (giao Ban QLDA ĐT XD các công trình DD&CN mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Việt Nam” (do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Thành viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá: Dự Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý III/2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ủy quyền Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Ứng dụng thực vật thủy sinh để xây dựng mô hình xử lý nước thải sau biogas của các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bình Phước”.

Mời dự: Ông Đặng Hà Giang - Phó Giám đốc Sở KH&CN; ông Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở TN&MT; ông Phạm Văn Hoang - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN; các nhà khoa học (giao Sở KH&CN mời).

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị kiểm điểm công tác Quý III năm 2018 Đảng bộ Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng được duyệt; công tác cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, NC.
Thời gian, Địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 11/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án công trình thủy điện Thác Mơ.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 09 giờ 30: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Giám đốc Công an tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt Nam (do Bộ Công Thương tổ chức).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Thành ủy, 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Thành viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự buổi gặp mặt cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu toàn tỉnh năm 2018.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH, Sở KH&CN, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Chi nhánh Ngân hành nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh (giao Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Cùng dự: Chánh VPUBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- 15 giờ 30: Dự trao quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ và Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khách sạn Magnolia, số 6 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
THỨ SÁU (ngày 12/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Nghe báo cáo việc khó khăn vướng mắc trong việc quyết toán hạng mục phát sinh duy tu sửa chữa, đảm bảo giao thông thuộc dự án BOT QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT.
- 09 giờ 00: Nghe Sở Tài chính báo cáo việc xử lý tài chính tại thời điểm Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN): Chủ trì Hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý”.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&CN, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & PTNT.
Địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo (thị xã Đồng Xoài).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh dự Diễn đàn các Thị trưởng WTA lần thứ 16.
Địa điểm: 09 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)           
        •                                                                                    TL. CHỦ TỊCH
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                     
                                                                       
                                                                                                               


                                                                                                 Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay5,879
  • Tháng hiện tại149,559
  • Tổng lượt truy cập4,956,552
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây