Chặng đường 75 năm Ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Thứ sáu - 04/08/2023 18:25 708 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn hoàn thành tốt mọi công việc thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Muốn làm được như vậy, bên cạnh sự tự giác thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và nguyên lý “không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”, Đảng ta xác định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng.
Để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta. Qua các thời kỳ nối tiếp, cùng với sự phát triển của Đảng và công tác xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã ra đời và từng bước được bổ sung, hoàn chỉnh, đến nay đã trở thành hệ thống ngành kiểm tra Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở với đội ngũ đông đảo về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong công tác xây dựng Đảng.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua (16/10/1948 - 16/10/2023), Ngành Kiểm tra Đảng luôn kế thừa và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Đó là, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn; phải làm rõ đúng, sai, ưu điểm, khuyết điểm, mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời phải thực hiện một cách triệt để nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phương pháp được quy định tại Điều lệ Đảng cũng như các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sức mạnh của Đảng, để mọi tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về “tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”; từ đó “thúc đẩy và giáo dục cán bộ và đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó, mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

Cùng với lịch sử phát triển không ngừng của Ngành Kiểm tra Đảng trong 75 năm qua, đối với ngành kiểm tra Đảng tỉnh Bình Phước trong 26 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bình Phước từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Từ một tỉnh mới được chia tách năm 1997 chỉ có 04 đồng chí UBKT chuyên trách cấp tỉnh, cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều khó khăn, trải qua 26 năm, các thế hệ Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bình Phước luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, với phương châm quyết liệt, không có vùng cấm, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng các nguyên tắc, phương pháp. Với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 1.885 tổ chức đảng, 2.498 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.502 tổ chức đảng, 2.017 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 02 tổ chức đảng, 38 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 tổ chức đảng 140 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 08 tổ chức đảng, 478 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 03 đảng viên.
 
Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề quý 2/2023

 Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng ngày một nâng cao. Công tác giám sát đã đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tốt trong việc nắm tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc quy trình, thủ tục; việc xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể nhìn chung đã được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tính nghiêm minh. Những bước phát triển trên đã góp phần tô điểm nên truyền thống tốt đẹp Ngành Kiểm tra Đảng.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  trong thời gian tới ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong tỉnh Bình Phước cần phải:

Một là, nắm vững những quan điểm và nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII, Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, coi đó là “cẩm nang” của mỗi cán bộ kiểm tra, phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hai là, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp mà Điều lệ Đảng đã quy định, chủ động hơn trong tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thuộc quyền. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 21/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Tỉnh ủy đến chi bộ; cấp ủy cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tiếp tục thực hiện Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc Quy định 37-QÐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm” vv… đồng thời, tập trung thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Qua kiểm tra phát hiện biểu dương mặt tốt, uốn nắn sai lệch, xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm theo chức năng và thẩm quyền của từng cấp. Khi có đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức và không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong tỉnh. Coi công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, giám sát các cấp, nhất là số đồng chí chưa được đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời phải đổi mới về phong cách làm việc; từng cấp, từng thời gian phải có chương trình, kế hoạch kiểm tra; tập trung lực lượng kiểm tra những lĩnh vực trọng điểm, những vụ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng; kiểm tra phải đi đến kết luận đúng, sai rõ ràng; xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh đối với mọi tổ chức, đảng viên có vi phạm. Phải phối hợp chặt chẽ với các ban của Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Bích Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây