Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 05/06/2024 21:57 83 0
Đảng bộ tỉnh Bình Phước hiện nay có 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (gồm 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang, 01 Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 04 đảng bộ công ty cao su); 738 tổ chức cơ sở đảng (255 đảng bộ cơ sở, 483 chi bộ cơ sở), 2.391 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 39.608 đảng viên.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển; công tác triển khai và tổ chức thực hiện các Quy định của Đảng được chấp hành nghiêm túc và hiệu quả; các quy định về đại hội Đảng các cấp, về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng được triển khai và thực hiện đảm bảo theo đúng Quy định.
 
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng quy chế bầu cử trong Đảng
 
Thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Quyết định số 244-QĐ/TW và Hướng dẫn của Ban Bí thư; đồng thời, sao gửi văn bản đến các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng được thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nhất là những điểm mới của Quyết định 244-QĐ/TW so với Quyết định 220-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Việc cụ thể hóa Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Trung ương  thực hiện lồng ghép với việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác đại hội, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở đó, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đến từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các cấp ủy xây dựng mẫu quy chế làm việc của đại hội xác định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu. Tại đại hội, đoàn chủ tịch phổ biến nội dung của Quy chế bầu cử đến đại biểu dự đại hội và các tổ chức phụ trách bầu cử, những thắc mắc về một số nội dung của Quy chế bầu cử kịp thời được giải đáp, trao đổi đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đảng viên và đại biểu dự đại hội.

Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bầu cử, nhất là về công tác nhân sự, công tác chuẩn bị trước khi tiến hành quy trình, thủ tục bầu cử tại đại hội, hội nghị bầu cử giới thiệu nhân sự. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử trong Đảng cho cán bộ nghiệp vụ và kỹ thuật viên phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, để công tác kiểm phiếu bầu cử thực hiện nhanh, chính xác, đúng quy định.

Ngay từ đầu năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và ủy ban kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp; thành lập 03 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện và cấp cơ sở ở 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đối với 03 ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; đối với các đảng bộ còn lại sẽ tự giám sát và báo cáo kết quả về Đoàn giám sát để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các ban xây dựng Đảng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đại biểu được triệu tập dự đại hội và dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới nhằm lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng. Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác quán triệt, triển khai và tổ chức việc bầu cử trong Đảng đúng trình tự, thủ tục theo Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Qua 10 năm triển khai thực hiện cho thấy Bình Phước đã thực hiện tốt Quy chế bầu cử trong Đảng. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai Quy chế bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. Đại đa số cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc thực hiện các nội dung của Quy chế bầu cử nhìn chung nghiêm túc, thuận lợi, đảm bảo tính thống nhất trong Đảng; đã phát huy dân chủ trong Đảng, đồng thời, đảm bảo nguyên tắc tập trung; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Thực hiện tốt Quy chế bầu cử đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là việc bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

 Đạt được kết quả trên là do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, chú trọng công tác quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức đại hội và tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Quy chế bầu cử trong Đảng đã phù hợp với tình hình, nhiệm vụ thực tiễn công tác xây dựng Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện quyền lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực xứng đáng vào cấp ủy theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Kinh Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây