Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Khảo sát việc phát triển đảng viên tại doanh nghiệp

Khảo sát việc phát triển đảng viên tại doanh nghiệp

 •   24/05/2024 03:09:48 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030” .
Thị xã Bình Long sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

Thị xã Bình Long sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

 •   05/05/2024 08:13:50 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 07/5/2015 của Tỉnh ủy Bình Phước, Thị ủy Bình Long đã có văn bản chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Các cấp ủy luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lý luận theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, xem đây là nhiệm vụ của đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên.
Công tác xây dựng Đảng của Bình Phước đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác xây dựng Đảng của Bình Phước đạt nhiều kết quả quan trọng

 •   18/04/2024 05:59:35 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-TTr/TU để triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả trên các mặt.
Bình Phước tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ doanh nhân phát triển và cống hiến

Bình Phước tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ doanh nhân phát triển và cống hiến

 •   12/04/2024 06:16:01 AM
 •   Đã xem: 877
 •   Phản hồi: 0
Xác định đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bình Phước quyết tâm xây dựng trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để đội ngũ doanh nhân phát triển cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển tỉnh nhà theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra.
Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong giai đoạn cách mạng mới

Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong giai đoạn cách mạng mới

 •   30/03/2024 04:29:27 AM
 •   Đã xem: 1250
 •   Phản hồi: 0
Tròn 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết thống nhất trong Đảng là cội nguồn tạo nên sức mạnh lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố để phát huy cao độ trí tuệ và khả năng sáng tạo của những chiến sĩ tiền phong. Tư tưởng phải thống nhất, hành động cũng phải thống nhất. Đảng tuy nhiều người, song khi tiến hành thì chỉ như một người: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta.
Lộc Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Lộc Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

 •   15/03/2024 12:27:33 PM
 •   Đã xem: 1266
 •   Phản hồi: 0
Lộc Ninh là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bình Phước, với 110 km đường biên giới, địa bàn rộng, dân cư thưa, với 27 dân tộc thiểu số, chiếm 20% dân số của toàn huyện. Đây cũng là địa phương có nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong quá trình lao động đã tạo sự gắn kết cộng đồng, đoàn kết, đấu tranh trong thời kỳ cách mạng, cũng như trong xây dựng, phát triển quê hương.
Kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong các khu công nghiệp: Tạo thêm nguồn sức mạnh cho Đảng bộ tỉnh Bình Phước

Kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong các khu công nghiệp: Tạo thêm nguồn sức mạnh cho Đảng bộ tỉnh Bình Phước

 •   27/02/2024 06:36:37 AM
 •   Đã xem: 1476
 •   Phản hồi: 0
Toàn tỉnh hiện có 12 khu công nghiệp, 01 khu kinh tế, với tổng số gần 71.600 lao động, do đó việc kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế được Tỉnh ủy Bình Phước xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao tỷ lệ đảng viên là công nhân, góp phần tạo thêm nguồn sức mạnh và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đề án 09-ĐA/TU đã xác định mục tiêu đến năm 2030: Kết nạp mới 130 đảng viên trở lên, thành lập từ 25 - 35 chi bộ trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế.
Bình Phước: Chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác phụ nữ trong tình hình mới

Bình Phước: Chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác phụ nữ trong tình hình mới

 •   03/01/2024 09:04:54 PM
 •   Đã xem: 1693
 •   Phản hồi: 0
Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, thực hiện, xây dựng nhiều chương trình hành động đạt hiệu quả.  
Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

 •   24/12/2023 03:41:20 AM
 •   Đã xem: 1796
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước là tỉnh có 41 thành phần dân tộc và có nhiều người dân từ khắp mọi miền của Tổ quốc đến sinh sống, lập nghiệp, là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Nên văn hóa Bình Phước hội tụ, giao thoa, thống nhất trong sự đa dạng; có sự kết hợp hài hòa tinh hoa văn hóa truyền thống của các dân tộc từ nhiều vùng, miền trong cả nước.
Hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023

Hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023

 •   11/12/2023 08:39:55 PM
 •   Đã xem: 1769
 •   Phản hồi: 0
Sáng 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023. Hội nghị trực tuyến đến 661 điểm cầu cả nước với sự tham dự của 27.000 đại biểu. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

 •   05/12/2023 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 1408
 •   Phản hồi: 0
 Sáng 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 16.242 điểm cầu, với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.
​​​​​​​Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Bình Phước: Trên 21,5 ngàn cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

 •   05/12/2023 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 1245
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 4-12, hơn 21,5 ngàn cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham gia tại 367 điểm cầu.
Bình Phước: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng

Bình Phước: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng

 •   13/11/2023 10:41:37 PM
 •   Đã xem: 894
 •   Phản hồi: 0
Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp.
“Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”

“Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”

 •   10/11/2023 05:09:49 PM
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0
Chiều 7/11, tại Thành ủy Đồng Xoài, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Chi bộ Văn phòng và các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Đồng Xoài tổ sinh hoạt chuyên đề quý 3, năm 2023 với nội dung “Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả” theo phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp

Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp

 •   31/10/2023 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 794
 •   Phản hồi: 0
Sáng 31-10, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp năm 2023 với sự tham dự của các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
Kết quả thực hiện Đề án 167 của Chính phủ về nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kết quả thực hiện Đề án 167 của Chính phủ về nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   24/10/2023 06:51:25 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Đảng, Nhà nước ta xác định kinh tế tập thể: là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

 •   13/10/2023 04:09:17 AM
 •   Đã xem: 1016
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hạt điều tỉnh Bình Phước xuất khẩu đến 59 nước, khu vực và vùng lãnh thổ

Hạt điều tỉnh Bình Phước xuất khẩu đến 59 nước, khu vực và vùng lãnh thổ

 •   19/09/2023 12:07:08 PM
 •   Đã xem: 1923
 •   Phản hồi: 0
Xác định được tầm quan trọng của ngành điều đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 về phát triển Ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngành điều tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Chi bộ UBKT Tỉnh ủy: sinh hoạt chuyên đề quý III/2023

Chi bộ UBKT Tỉnh ủy: sinh hoạt chuyên đề quý III/2023

 •   31/08/2023 11:15:41 PM
 •   Đã xem: 1059
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây