Bình Phước: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng

Thứ hai - 13/11/2023 22:41 1.150 0
Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp.
Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy từng bước nâng lên và công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên có đổi mới, từng bước đi vào thực chất hơn.

Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh được củng cố, kiện toàn gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy từng bước nâng lên. Nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên có đổi mới, từng bước đi vào thực chất hơn.
 
https://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/uploads/news/2023_05/image-20230505161305-1.jpeg
 Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

 Đặc biệt, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn. Từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị, thành phố đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động báo chí theo đúng định hướng; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Toàn tỉnh có 107 chi, đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư, với 3.119 đảng viên. 100% thôn, ấp, khu phố, trường học có đảng viên, chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự và chi bộ công an.Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và căn cứ chương trình công tác hàng năm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. 
 
https://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/uploads/news/2023_07/image-20230705160124-1.jpeg
Hội nghị nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2023

Các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng tại địa phương, đơn vị, như: xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, của đảng ủy cấp trên trực tiếp; trong đó đề ra lộ trình thực hiện cụ thể, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; định kỳ hàng tháng ban hành nghị quyết lãnh đạo đảm bảo đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Các cấp uỷ, chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt đảng theo đúng quy định, qua đó đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và của từng cấp uỷ viên, đảng viên, đề ra những phương hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại, định hướng thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện, điều chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên; đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, người lao động có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ và trong rèn luyện phấn đấu. Chú trọng, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động, các chế độ lương, thưởng, thăm hỏi được thực hiện kịp thời; khuyến khích người lao động yên tâm công tác, cống hiến và được thực hiện với cách thức phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.
 
https://img.baocaovien.vn/MediaUpload/Org/2023/02/22/A00222022023.jpg
Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Xác định rõ công tác đánh giá cán bộ là khâu “then chốt” gắn với bố trí cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, tận tụy, có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử cơ hội chính trị, phản động.  Tiếp tục phát huy và giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở, thực chất, hiệu quả; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu phát triển địa phương. 

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, có sức lan tỏa lớn trong Đảng bộ và xã hội; phát huy sức mạnh, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Trong thời gian tới, Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng; xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, bảo đảm chất lượng; tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên. Tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên theo bộ tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng. Tăng cường công tác thăm nắm tình hình ở cơ sở, nắm chắc các diễn biến và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đảng viên. Có sự đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tác giả bài viết: Thúy Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây