Bình Phước tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ doanh nhân phát triển và cống hiến

Thứ sáu - 12/04/2024 06:16 1.095 0
Xác định đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bình Phước quyết tâm xây dựng trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để đội ngũ doanh nhân phát triển cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển tỉnh nhà theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra.
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đội ngũ doanh nhân Bình Phước đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến xây dựng quê hương Bình Phước, góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, năm 2023, GRDP bình quân đầu người đạt 93,94 triệu đồng. Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 11.682 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 198.898,78 tỷ đồng. Đội ngũ doanh nhân đã chủ động liên kết với nhau thành các hiệp hội để hợp tác cùng phát triển. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp: Hội doanh nghiệp trẻ; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội Nữ doanh nhân. Các tổ chức này không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn lực, chính sách, thị trường… mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; phần lớn doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận thông tin, chính sách chưa kịp thời; sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế.

Quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Bình Phước xác định đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ngày 13/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Chương trình hành động số 55 đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ doanh nhân phát triển và cống hiến.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Bình Phước

Trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải làm sao nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tạo điều kiện phát triển đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới; truyên truyền để đội ngũ doanh nhân Bình Phước nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hiệu quả vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, cổ vũ đội ngũ doanh nhân hoạt động trên địa bàn; kịp thời động viên, biểu dương những tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… tại địa phương.
 
Hội nữ doanh nhân Bình Phước trao tặng vốn sinh kế cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh (Ảnh Báo Bình Phước online)
 
Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến

Với mục tiêu đặt ra là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của Bình Phước thì việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân là vấn đề cấp thiết và quan trọng nhất. Do đó, tỉnh chú trọng cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các mô hình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới để mở rộng không gian phát triển cho doanh nhân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp tham gia ý kiến và phản biện trong quá trình xây dựng, hoạch định, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, bình đẳng, minh bạch, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, trong quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước, công chức, viên chức với doanh nhân, doanh nghiệp; có biện pháp phòng ngừa, chế tài xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực đối với hoạt động doanh nghiệp. Duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp để kịp thời thông tin, phố biến chủ trương, chính sách mới, đồng thời nắm tình hình SXKD, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như hỗ trợ tiếp cận nguồn lực, các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai…

Quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế dựa trên nền tảng số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… có tiêu chí cụ thể lựa chọn nhóm doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên chuyển đổi và phát triển để tập trung hỗ trợ có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ, nữ doanh nhân, doanh nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; quan tâm phát triển kinh tế hợp tác với vai trò nòng cốt của hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương về kinh tế tập thể. Triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, chương trình hỗ trợ pháp lý, nâng cao năng lực cho doanh nhân, doanh nghiệp tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế.

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Bình Phước

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng phát triển năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước, Bình Phước chú trọng công tác vận động đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng với cả nước phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Vận động đội ngũ doanh nhân nghiêm túc thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Bình Phước. Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao vai trò của doanh nhân đóng góp cho ngoại giao kinh tế, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Phước.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ gìn uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; chú trọng bảo vệ môi trường; lên án, ngăn chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm đạo đức, văn hóa kinh doanh, vi phạm pháp luật. Kịp thời động viên, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng.

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì doanh nhân phải có khát vọng làm giàu chính đáng; phải chủ động đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năng suất, chất lượng, nhằm tạo ra các sản phẩm chiến lược có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chí, nhu cầu thị trường quốc tế, tiến tới nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Như vậy không những giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và bản thân doanh nhân, qua đó tiếp tục có đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức

Để đạt được mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân Bình Phước lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, sứ mệnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị xác định rõ trách nhiệm trong tạo môi trường, thúc đẩy hợp tác, liên kết, phối hợp trong nội bộ đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội, góp

phần xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực chất giữa doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động; định kỳ tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động trong doanh nghiệp. Quan tâm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về tiêu chuẩn, an toàn lao động, an sinh, phúc lợi xã hội, dân chủ ở cơ sở, hạn chế tối đa tranh chấp lao động. Tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nhân, doanh nghiệp.


Phát huy tốt vai trò các hội doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh trong phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt Nghị quyết số 41-NQ/TW; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với nông dân theo hướng xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học... thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, thông qua đội ngũ trí thức, gắn nghiên cứu với thử nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động để doanh nghiệp Bình Phước từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.

Việc đề ra các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ doanh nhân phát triển và cống hiến, Bình Phước kỳ vọng đội ngũ doanh nhân Bình Phước sẽ có những đóng góp to lớn hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra: thành lập 6.000 doanh nghiệp, 150 hợp tác xã. Một số doanh nghiệp có thương hiệu, dẫn dắt chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong các ngành, lĩnh vực then chốt thế mạnh của tỉnh.

Tác giả bài viết: AN NHIÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây