Công tác xây dựng Đảng của Bình Phước đạt nhiều kết quả quan trọng

Thứ năm - 18/04/2024 17:59 1.241 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-TTr/TU để triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả trên các mặt.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực. Theo Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, hiện nay Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang, 01 Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 04 đảng bộ công ty cao su; 733 tổ chức cơ sở đảng, 04 đảng bộ bộ phận, 2.381 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 39.509 đảng viên. 

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ngày càng vững mạnh

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có những đổi mới, chuyển biến rõ nét. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của các cấp ủy bảo đảm đúng quy định và phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo thẩm quyền. Từ đó, nền nếp, kỷ cương trong làm việc có chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả công tác; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Các chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội XIII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương được Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Kết quả đã ban hành 58 chủ trương, chính sách trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Việc quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng App Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước để cập nhật, hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp ủy triển khai cho đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc sử dụng mạng xã hội của đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng được chú trọng đổi mới theo hướng tăng cường tổ chức hình thức học tập trực tiếp, trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 95%.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 999- QĐ/TU, Kế hoạch số 57-KH/TU, Kế hoạch số 91-KH/TU để triển khai thực hiện. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên từ ngân sách, kết quả giảm được 138 đầu mối cấp phòng và 1.845 biên chế, giảm 210 lãnh đạo. Tổ chức đánh giá sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Ban hành Kế hoạch về sử dụng, quản lý biên chế năm 2023 và giai đoạn 2024-2026 theo quy định, quyết định tạm giao biên chế năm 2023, 2024 và giai đoạn 2023-2026 cho các cơ quan, đơn vị.
 
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh quý 1, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024 và cho chủ trương đối với một số nội dung lớn của tỉnh trong thời gian tới.
 
Kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức đảng cho phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện mô hình hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị. Thực hiện sắp xếp lại 02 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, chuyển 02 Đảng bộ về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc (sửa đổi theo Quy định số 137-QĐ/TW của Ban Bí thư).

Công tác xây dựng chính quyền, UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh uỷ linh hoạt, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đổi mới phương thức làm việc, lãnh đạo, điều hành thích ứng với điều kiện mới; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động. Công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được quan tâm nên đạt kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện, năm 2021 xếp thứ 50/63, năm 2022 xếp thứ 43/63 tỉnh, thành (tăng 7 bậc).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các mặt. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện chuyển giao 20 chi, đảng bộ cơ sở và 421 đảng viên các chi bộ, đảng bộ các ngân hàng thương mại theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Cấp ủy các cấp quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Cụ thể đã triệu tập được 590 đồng chí đi học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng theo thông báo chiêu sinh của Trung ương. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 6.383 lượt cán bộ.

Chỉ đạo thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở những nơi đủ điều kiện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Kết hợp với bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không là người địa phương, đến nay, có 11/11 huyện, thị, thành phố có bí thư cấp ủy và phó bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương; có 102/111 số xã, phường, thị trấn có bí thư cấp ủy không là người địa phương. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương.

Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu kết nạp 6.000 đảng viên mới cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đến tháng 12/2023 toàn tỉnh đã kết nạp được 4.066/6.000 đảng viên, đạt 67,77% so với chỉ tiêu.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để phù hợp với thực tiễn của địa phương và các quy định mới của Trung ương. Đồng thời, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra chấp hành 1.263 tổ chức đảng, 4.797 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 tổ chức đảng 167 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 2.408 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 733 tổ chức đảng;….

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị của Nhân dân và xử lý các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân được thực hiện thường xuyên. Thực hiện Quyết định số 780-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với Nhân dân” MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức hội nghị do người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các cấp đối thoại với Nhân dân, hầu hết các ý kiến kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo giải trình, giải quyết theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, ban, ngành chú trọng công tác nắm tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được quan tâm

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 90 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, văn bản, kết luận của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã ban hành 53 văn bản cụ thể hóa các Kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện về công tác PCTNTC;

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai 23 đợt giám sát chuyên đề; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức 128 cuộc giám sát. Ban Thường trực UBMTTQ VN cấp huyện, cấp xã tổ chức 448 cuộc giám sát. Đài Phát thanh, truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tiếp nhận và phát sóng, duy trì chuyên mục “Phòng, chống tham nhũngtrên sóng truyền hình, báo in, báo điện tử.

Có thể khẳng định, công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay qua có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, trong đó nổi bật là: Công tác xây dựng Đảng về chính trị tiếp tục được đổi mới, hoàn thành tốt vai trò, chức năng phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết. Công tác cán bộ, đào tạo cán bộ ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chú trọng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Những kết quả này, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Tác giả bài viết: Kinh Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây