Kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong các khu công nghiệp: Tạo thêm nguồn sức mạnh cho Đảng bộ tỉnh Bình Phước

Thứ ba - 27/02/2024 06:36 1.475 0
Toàn tỉnh hiện có 12 khu công nghiệp, 01 khu kinh tế, với tổng số gần 71.600 lao động, do đó việc kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế được Tỉnh ủy Bình Phước xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao tỷ lệ đảng viên là công nhân, góp phần tạo thêm nguồn sức mạnh và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đề án 09-ĐA/TU đã xác định mục tiêu đến năm 2030: Kết nạp mới 130 đảng viên trở lên, thành lập từ 25 - 35 chi bộ trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế.
Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được Đảng và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản, thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Đề án 09-ĐA/TU về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo thêm nguồn sức mạnh mới cho Đảng. Qua đánh giá thực trạng, hiện nay toàn Đảng bộ có 233 đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp (trong đó sinh hoạt đảng tại chi bộ nơi cư trú là 198 đảng viên, tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh là 35 đảng viên).

Một số doanh nghiệp có số lượng đảng viên đủ điều kiện thành lập chi bộ, như: Công ty Long Fa (KCN Minh Hưng III): 22 đảng viên; Công ty Công ty Shang Ying (KCN Đồng Xoài 2: 18 đảng viên; Công ty TNHH New Apparel Par Eastern (KCN Bắc Đồng Phú): 13 đảng viên; Công ty FREEWELL (KCN Bắc Đồng Phú): 12 đảng viên; Công ty cổ phần gỗ MDF Dongwha (KCN Minh Hưng III): 12 đảng viên; Công ty Grain Gaind (KCN Đồng Xoài 2): 12 đảng viên; Công ty JASON FURNITURE Việt Nam (KCN Đồng Xoài 3): 07 đảng viên; Cty CP Food (KCN Becamex): 07 đảng viên; Công ty gỗ Phúc Thịnh (KCN Đồng Xoài 2): 05 đảng viên. 


Tuy nhiên, đến nay tỉnh chưa thành lập được tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở KCN, KKT, dẫn đến việc sinh hoạt đảng của những đảng viên này gặp khó khăn, số lượng đảng viên xin ra khỏi Đảng, bỏ sinh hoạt đảng bị xóa tên ngày càng tăng. Có nhiều nguyên dẫn đến tình trạng này, trong đó nguyên nhân chủ yếu đó là: sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan còn thiếu đồng bộ trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng và Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa thật sự hiệu quả. Đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến hàng nông, lâm sản, thương mại, dịch vụ theo mùa vụ, tình hình dịch bệnh kéo dài, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thiếu bền vững.

Người lao động trong doanh nghiệp thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ, nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, còn lo ngại công nhân tham gia tổ chức đảng, đoàn thể sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát bằng phiếu đối với 540 công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, đa số người lao động được hỏi ý kiến có nguyện vọng tham gia tổ chức đảng, đoàn thể, đây là điều kiện thuận lợi cho công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng trong KCN, KKT theo Hướng dẫn số 21–HD/BTCTW ngày 17/10/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

 
image001 10574212012024
Lễ kết nạp đảng viên là tại Công ty TNHH Long Sơn Inter Foods, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Ảnh Báo Bình Phước online)

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, khảo sát và học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Đề án 09-ĐA/TU đã đề ra mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phát triển đảng, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ở KCN, KKT. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp, người lao động về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đúng hướng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2025: Kết nạp mới 30 đảng viên trở lên, thành lập từ 10- 15 chi bộ trong các doanh nghiệp ở KCN, KKT; 80% cấp ủy cơ sở, cán bộ đoàn thể được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể.

Giai đoạn 2026- 2030: Kết nạp mới 100 đảng viên trở lên, thành lập từ 15- 20 chi bộ trong các doanh nghiệp ở KCN, KKT; 100% cấp ủy cơ sở, cán bộ đoàn thể được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện. Kết quả năm 2023, các tổ chức Công đoàn các cấp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 1.516 đoàn viên, trong đó đã kết nạp 20 đảng viên là công nhân lao động.

Qua thực tiễn công tác phát triển đảng trên địa bàn tỉnh cho thấy, để làm tốt nhiệm vụ kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng ở các KCN, KKT thì nhiệm vụ đầu tiên là phải nâng cao nhận thức chính trị cho chủ doanh nghiệp, người lao động và các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể về ý nghĩa, trách nhiệm trong hoạt động sản xuất và công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể. Bình Phước đang tập trung hoàn thành xuất bản 03 tài liệu tuyên truyền: Tờ rơi tuyên truyền bằng song ngữ Việt - Anh và một số ngoại ngữ khác (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, …); sổ tay tài liệu tuyên truyền công tác kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp; khung tài liệu bài giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới.

Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực cho đảng viên trong các doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp, nội dung tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; phương pháp lãnh đạo, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên do cấp ủy, tổ chức đảng giao và nhiệm vụ chuyên môn do người quản lý, chủ doanh nghiệp phân công. 


Quan tâm nắm tình hình, đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, thuyết phục thành lập chi bộ cơ sở ở những doanh nghiệp có đủ 03 đảng viên chính thức, đi đôi với đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi bộ, thực hiện sinh hoạt trực tuyến ở những nơi có đủ điều kiện theo Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư. Xây dựng hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp theo hướng ngắn gọn, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của đảng viên, chi bộ trong doanh nghiệp.

Thường xuyên làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu với người quản lý, chủ doanh nghiệp những đảng viên, đoàn viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhận các vị trí quan trọng trong các bộ phận, dây chuyền sản xuất, kinh doanh hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp. Như vậy, vừa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, vừa tạo sự chuyển biến nhận thức chính trị của chủ doanh nghiệp, người lao động, vừa bổ sung nguồn lực có chất lượng cho Đảng, tạo thêm nguồn sức mạnh cho Đảng bộ tỉnh.

Tác giả bài viết: An Nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây