Lộc Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Thứ sáu - 15/03/2024 12:27 1.321 0
Lộc Ninh là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bình Phước, với 110 km đường biên giới, địa bàn rộng, dân cư thưa, với 27 dân tộc thiểu số, chiếm 20% dân số của toàn huyện. Đây cũng là địa phương có nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong quá trình lao động đã tạo sự gắn kết cộng đồng, đoàn kết, đấu tranh trong thời kỳ cách mạng, cũng như trong xây dựng, phát triển quê hương.
Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đảng bộ các cấp, các tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiến hành thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là hạt nhân nòng cốt, thống nhất quan điểm, phương pháp thực hiện những vấn đề quan trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ những hành động thiết thực, góp phần đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương pháp làm việc của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh..,  đưa Lộc Ninh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
 
https://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/uploads/news/2023_04/image-20230425161342-2.png
Các đại biểu dự hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng

Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  đã làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, tạo ra động lực mới để hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp ủy đảng đặc biệt chú trọng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Đăc biệt chú trọng các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ đã thống nhất kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng phát huy tính gương mẫu, tự giác, trung thực trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tích cực rèn luyện nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, liên tục đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và có sự chuyển biến tích cực. 

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ đảm bảo đúng quy trình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát hiện, lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài và cơ chế đánh giá cán bộ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc… Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các đảng bộ từ huyện đến cơ sở trong điều kiện mới theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương. Khắc phục tình trạng ở các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, nhất là các xã vùng biên giới ban hành nghị quyết chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng…

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong toàn Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong tình hình mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận; rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức; coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, tự soi, tự sửa của từng cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp đối tượng, đảm bảo tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền, giáo dục; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên quan tâm xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phải làm tốt công tác vận động quần chúng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức, công vụ. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, phòng ngừa, xử lý các sai phạm… Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đặc biệt quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số…

Tác giả bài viết:             Thúy Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây