Ngành Tuyên giáo Bình Phước phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển

Thứ tư - 01/08/2018 02:58 1.142 0
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng.

TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Tài liệu này góp phần thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh, chỉ trong vòng 3 tháng, có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Vai trò, sức mạnh công tác tuyên truyền của Đảng đi vào lịch sử cách mạng nước ta cùng với ngày 1-8-1930. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, sau này là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh chủ trì tọa đàm thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh

Ở tỉnh Bình Phước, từ khi có Đảng, mọi đảng viên đã được Tỉnh ủy lãnh đạo làm nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng mọi cơ hội tuyên truyền từ lúc cùng làm việc cho đến khi hội họp, mít tinh, diễn thuyết, vận dụng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp truyền đơn, sách báo công khai về lý tưởng cộng sản, mục tiêu, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân; lôi kéo, cảm hóa, giáo dục lực lượng phản cách mạng, phát động tinh thần yêu nước, căm thù giặc, động viên thanh niên tòng quân, tích cực tham gia cuộc kháng chiến.

Bước sang giai đoạn chống đế quốc Mỹ xâm lược, hệ thống công tác tuyên huấn Bình Phước phát triển và hoạt động thông suốt từ tỉnh đến huyện. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các binh chủng với nhiều loại hình tuyên truyền, cổ động công khai như qua radio, báo chí, xuất bản tập san, bản tin, các đội văn công lưu động. Kết hợp tuyên truyền bí mật, nửa công khai và tuyên truyền miệng trực tiếp trong các buổi hội họp. Chính đội ngũ làm công tác tuyên giáo đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau 21 năm tái lập tỉnh Bình Phước, ngành tuyên giáo đã có bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, từ đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh chỉ có 7 cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác vô cùng thiếu thốn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp huyện cũng rất mỏng và chưa có ban tuyên giáo cấp cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Số cán bộ tuyên giáo chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện có trên 200 người; 100% xã, phường, thị trấn có ban tuyên giáo cấp ủy. Ngành còn có đội ngũ cán bộ tuyên giáo của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí, Trường Chính trị tỉnh, ngành văn hóa - thông tin, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và trên 1.300 tuyên truyền viên cấp cơ sở... Riêng cán bộ Ban Tuyên giáo cấp tỉnh hiện có 27 đồng chí, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 19 cử nhân, đa số có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Ngành Tuyên giáo Bình Phước được Tỉnh ủy đánh giá làm tốt vai trò giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của tỉnh, vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2007, cờ thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2009, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2014, Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2017...

NỖ LỰC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: Phải tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận. Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên truyền. Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng. Mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên có trách nhiệm làm công tác tư tưởng...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao các quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy

Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành Tuyên giáo Bình Phước không ngừng nỗ lực đổi mới, có nhiều hoạt động nổi bật, hiệu quả, như:

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, các phong trào thi đua, các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục trưởng thành. Hầu hết những người làm công tác tư tưởng có trình độ chuyên môn cử nhân trở lên, lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, nhiều đồng chí là cử nhân chuyên ngành công tác tư tưởng. Cán bộ tuyên giáo các cấp luôn bám sát chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành tuyên giáo Bình Phước để rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có quyết tâm chính trị cao trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả công tác.Theo tinh thần Đề án 999 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngành Tuyên giáo đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, sắp xếp các phòng thuộc ban giảm từ 6 còn 3 phòng; trưởng ban tuyên giáo cấp huyện kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Sắp tới sẽ có các phó trưởng ban tuyên giáo cấp tỉnh là trưởng ngành văn hóa, thông tin truyền thông và cơ quan báo, đài; phó trưởng ban tuyên giáo cấp huyện là trưởng phòng văn hóa - thông tin. Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì xây dựng đề án hợp nhất cơ quan báo, đài ở cấp tỉnh. Ở cấp huyện đã thống nhất chủ trương thí điểm hợp nhất ban tuyên giáo với trung tâm bồi dưỡng chính trị ở huyện Đồng Phú

Nắm chắc và định hướng kịp thời dư luận xã hội. Thông qua đội ngũ 230 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đã được tập huấn nghiệp vụ công tác trong tháng 4-2018 đã có sự chuyển biến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra dư luận xã hội theo hướng bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề nóng, nhạy cảm, gắn với tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân bức xúc, không để xảy ra điểm nóng. Từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi văn bản đề nghị chỉ đạo giải quyết vấn đề dư luận bức xúc đến 50 lượt đơn vị, địa phương. Thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh đã dự báo được tính nhạy cảm, phức tạp về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với việc triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy, chủ quyền biển đảo, dân tộc, tôn giáo, việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và bàn về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, các dự án kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh... Ngành đã chủ động, nhanh nhạy tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng và đồng thuận.

Hoạt động đấu tranh, phản bác với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa được nâng lên về chất. Ngành đã phối hợp các cơ quan chức năng vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá, xuyên tạc. Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí mở chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” với gần 300 bài viết sắc nét, có tính chiến đấu cao. Toàn ngành tập trung định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức viết hàng ngàn bài đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên trang Tự hào Bình Phước, báo chí Bình Phước và nhiều trang mạng xã hội khác. Từ đó, giúp nhân dân hiểu rõ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không mắc mưu thế lực thù địch, phản động.

Kịp thời định hướng chính trị tư tưởng để báo chí, văn học nghệ thuật hoạt động đúng đường lối của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Ngành đã tham mưu cấp ủy thường xuyên chỉ đạo và dành sự quan tâm đến đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ trong tỉnh. Duy trì thường xuyên các hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng và đã mời hơn 50 lượt cơ quan, tổ chức đến dự, cung cấp thông tin cho báo chí. Định hướng, hỗ trợ thông tin, nguồn lực cho hoạt động của báo chí, văn học nghệ thuật. Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo và xử lý kịp thời rất nhiều vấn đề bức xúc trên lĩnh vực này.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đổi mới quyết liệt trong công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên theo hướng nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị, tăng số lượng hội nghị trực tuyến, truyền hình trực tiếp; quản lý chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết của cán bộ, đảng viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chọn lọc nội dung theo sát dòng thời sự. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành hơn 60 tài liệu tuyên truyền miệng; định hướng nội dung tuyên truyền gần 600 vấn đề, sự kiện. Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng đã chú trọng tới việc khái quát lý luận, tổng kết thực tiễn, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị được tạo điều kiện trau dồi kiến thức, kinh nghiệm.

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với cuộc cách mạng 4.0, thế giới tiếp tục có những biến đổi nhanh chóng và khó lường, thường xuyên tác động đến đời sống chính trị, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của nhân dân. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Đối với Bình Phước, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt, nhưng vẫn có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến công tác tuyên giáo như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn khá phức tạp, một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được xử lý tốt, các thế lực thù địch không ngừng chống phá.

Thực tiễn công tác đặt ra nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo tỉnh ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời và hiệu quả hàng loạt vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách mới có thể đạt được mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, ngành Tuyên giáo tỉnh cần chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, phải huy động được cả hệ thống chính trị tham gia vào mặt trận tư tưởng của Đảng. Xác định công tác tư tưởng phải đi trước và đồng hành với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc diễn biến tư tưởng để tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề nhân dân lo lắng, bức xúc.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, độ sắc bén và mức thuyết phục của công tác tuyên giáo để ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn và trình độ dân trí. 

Thứ ba, tích cực, hiệu quả trong tham mưu cấp ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả của công tác tuyên giáo để xác định được nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ tư, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 999 của Tỉnh ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, hội đủ 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước.

Tác giả bài viết: T.T.M

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây