Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong giai đoạn cách mạng mới

Thứ bảy - 30/03/2024 04:29 1.571 0
Tròn 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết thống nhất trong Đảng là cội nguồn tạo nên sức mạnh lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố để phát huy cao độ trí tuệ và khả năng sáng tạo của những chiến sĩ tiền phong. Tư tưởng phải thống nhất, hành động cũng phải thống nhất. Đảng tuy nhiều người, song khi tiến hành thì chỉ như một người: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta.
Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (năm 1960), đoàn kết, thống nhất được quy định thành một nguyên tắc xây dựng Đảng trong Điều lệ. Đảng yêu cầu đảng viên phải giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Xây dựng khối đoàn kết nhân dân, giai cấp, dân tộc

Với vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tấm gương vừa là hạt nhân quy tụ quần chứng nhân dân, giai cấp, dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Để xảy ra mất đoàn kết trong Đảng không chỉ làm tổn hại uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, mà còn làm quần chúng nhân dân mất phương hướng, thậm chí bị chia rẽ, bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng với những hậu quả tai hại khó lường. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trong di sản t­ư tư­ởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những luận điểm của Người về xây dựng tổ chức cơ sở đảng mà trực tiếp là cấp ủy, chi bộ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt”. Chi bộ là đồn lũy của Đảng chiến đấu ở trong quần chúng, là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh: “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều đư­ợc thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí… Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy đ­ược lực lượng vĩ đại của quần chúng”. Ng­ười luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải đoàn kết bằng công việc, nói đi đôi với làm, đoàn kết thực sự, thống nhất ý chí, hành động và kỷ luật. Muốn đoàn kết tốt thì phải phê bình và tự phê bình tốt, nghĩa là xuất phát từ đoàn kết mà phê bình và tự phê bình. Tự phê bình và phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa. 

Tại Đại hội IV, Đảng tiếp tục khẳng định: “Truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng được phát huy”. Nhờ giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất nên Đảng có được sức mạnh to lớn; đồng thời đã xây dựng, phát huy được sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc, huy động được sức mạnh đoàn kết quốc tế, tạo thành sức mạnh tổng hợp giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Từ năm 1986 đến nay là thời kỳ Đảng ta đứng trước thách thức quyết liệt chưa từng có. Có lúc tình trạng mất đoàn kết ở một số cấp ủy, tổ chức đảng diễn biến phức tạp, song nhìn chung, Đảng vẫn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy tốt bài học kinh nghiệm về xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng trong điều kiện lịch sử mới.
 
Đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn có sự kết hợp hài hòa, quyện chặt và nhất quán giữa yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp (Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô-tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành công nghiệp Hà Nội, ngày 19-12-1963)_Ảnh: Tư liệu TTXVN
 
Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ, thiếu tình đồng chí chân thành, sự thông cảm, giúp đỡ nhau. Một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất đoàn kết, không thể xem thường; bên cạnh đó không ít tổ chức đảng có biểu hiện đoàn kết xuôi chiều. Tổng kết công tác xây dựng Đảng khóa XII, Đại hội XIII của Đảng đánh giá: Một bộ phận cán bộ, đảng viên “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dựng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ”.

Tình trạng mất đoàn kết trong một số tổ chức đảng trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là: Chủ nghĩa cá nhân chi phối; sự thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện không nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; những thiếu sót, hạn chế trong cơ chế chính sách, sự không phù hợp về phong cách công tác của một số cán bộ với nhau...

Thực tế cho thấy, nếu cấp ủy, tổ chức đảng mà đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động thì sẽ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, sự gắn kết và tình yêu thương giữa cán bộ, đảng viên sẽ tăng cường. Ngược lại, cấp ủy, tổ chức đảng mà không đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động thì sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ không có sự gắn kết và tình yêu thương giữa cán bộ, đảng viên. Vì thế, xây dựng và bồi đắp đoàn kết thống nhất trong Đảng từ hạt nhân chính trị ở cơ sở là cấp ủy, chi bộ phải tiến hành thường xuyên mà trước hết là người đứng đầu.

 
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã có sự tổng kết, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được cùng những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003, của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, cụ thể: 1- Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thông qua các nghị quyết, chỉ thị, luật định, chiến lược hành động và đạt được nhiều kết quả tích cực; trình độ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy trên mọi lĩnh vực,...; 2- Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được giải quyết triệt để, như tình trạng phân hóa giàu nghèo, di cư trái phép; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tỷ lệ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số trong chính quyền còn khá thấp; hoạt động chống phá, gây chia rẽ của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, hiện đại, tác động xấu đến mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc; việc cụ thể hóa trong thực tiễn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao,... Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra các yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới, như khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, đồng thời giữ vững vai trò tiên phong, hạt nhân lãnh đạo của Đảng; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong xây dựng và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng sáng tạo, thực sự đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phục vụ công cuộc phát triển đất nước(10),...; thống nhất ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Để tăng cường sự đoàn kết thống nhất ở cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở cần thực hiện một số yêu cầu, giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức, từ đó thống nhất về hành động của mỗi đảng viên, tổ chức đảng. Sự chuyển biến nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, mọi đảng viên phải tích cực học tập, cập nhật thông tin, bằng nhiều hình thức để nắm vững đường lối của Đảng.

Hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dân chủ là một điều kiện quan trọng để có đường lối, nghị quyết đúng. Đó là phương pháp căn bản khắc phục những bất đồng về tư tưởng. Dân chủ rộng rãi không tách rời tập trung nghiêm ngặt. Tập trung bảo đảm thống nhất về ý chí và hành động, bảo đảm cho kỷ luật Đảng được chấp hành triệt để.

Ba là, xây dựng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Người cán bộ, đảng viên trước hết phải có tâm trong sáng, có văn hóa, khiêm tốn, cầu thị, khoan dung, độ lượng, bình tĩnh trong xử sự công việc, ân tình trong ứng xử, vì sự tiến bộ của mỗi người và tập thể. Tình thương yêu, tôn trọng nhau, tôn vinh những thành công, những mặt tích cực của người khác là chìa khóa để phát huy dân chủ rộng rãi, nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao, kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt nhất.

Bốn là, thường xuyên thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình ở mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Thực tế cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật do quần chúng nhân dân và truyền thông phát hiện chứ không phải chủ yếu do tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng. Điều đó cho thấy tinh thần đấu tranh, thái độ phê bình tự phê bình của cán bộ, đảng viên thường xuyên và bảo đảm chất lượng cao hơn nữa.

Năm là, kiên quyết chống lại những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền ở cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Người cán bộ, đảng viên cần thật sự sát dân, gần dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Đảng cầm quyền nhưng nhân dân là chủ, là gốc, là nguồn sinh lực vô tận cho Đảng, nên phải thường xuyên chăm lo, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Người cán bộ, đảng viên ở cơ sở mà có biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng thì sẽ làm suy yếu Đảng, không còn là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tóm lại, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là trách nhiệm của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu./.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây