Bình Phước: công tác dân vận chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai - 26/06/2023 10:03 405 0
Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2023 được các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về công tác dân vận; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2023 được các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về công tác dân vận; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, căn cứ vào các kết luận, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, trong đó xây dựng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề ra 93 danh mục nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023; thành lập 03 tổ rà soát về công tác tổ chức cán bộ, về đầu tư công và công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2020 đến nay; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 so với cả nước. GRDP bình quân đầu người 6 tháng đầu năm đạt 43,2 triệu đồng, đạt 46,35% kế hoạch năm.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở là 431 hộ và sửa chữa nhà ở là 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 04 công trình; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp công dân định kỳ để kịp thời lắng nghe, nắm bắt giải quyết các vụ việc của công dân. (Ảnh: Báo Bình Phước Online)

Nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác dân vận chính quyền. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 03/KH-TU ngày 17/11/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch số 98/KH-BDVTU ngày 01/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổ chức hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Bình Phước năm 2023; kịp thời phát hiện bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo được sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 35.000 lao động, đạt 75% kế hoạch năm; tổ chức tư vấn, đăng ký tìm việc và giới thiệu việc làm, học nghề cho 9.487 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 4.800 người.

Tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh năm 2023 tại 11 điểm/4 huyện thị với trên 7.576 học sinh và phụ huynh tham dự; đã tổ chức 07 lớp tập huấn triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 350 người tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với 25.950 phần quà với tổng số tiền là 10 tỷ 627 triệu đồng. Công tác nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội luôn được quan tâm, hiện nay đang quản lý và nuôi dưỡng tập trung 66 đối tượng;
Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt; kịp thời triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, cùng UBND cấp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác tuyên truyền, chia sẻ các thông tin liên quan đến công tác dân tộc, các lễ hội, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình cá nhân điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được phát huy tốt.


Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân chủ cơ sở năm 2022. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm, căn cứ các Quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương về công bố thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã ban hành 13 Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Có 21 TTHC công bố mới; 292 TTHC sửa đổi, bổ sung; 23 TTHC bãi bỏ và 12 TTHC thay thế.

Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/02/2023 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điên tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục ký kết và đang triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại tỉnh, như: Tập đoàn VNPT, Viettel, Công ty FPT...

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 111/111 UBND cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh có 1.468 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 1.076 dịch vụ công toàn trình của tỉnh đã kết nối lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉnh đã thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại 11/11 cấp huyện, 111/111 cấp xã. Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long) đã kết nối, giám sát các cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị tại địa phương, nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Tác giả bài viết: Dũng Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây