Bình Phước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thứ năm - 25/01/2024 03:38 616 0
Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xác định rõ: Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải được bồi dưỡng theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hoá các quy định, chính sách, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU về tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh; Kế hoạch số 176-KH/TU về tổ chức Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp của tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch só 159-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023. Đánh giá thực trạng đội ngũ CBCCVC toàn tỉnh, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về trình độ, nội dung; phân bổ chỉ tiêu về đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng theo yêu cầu thực tiễn đặt ra, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Bình Phước theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII).

Tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo hướng đổi mới

Với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023 có nhiều đổi mới, tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Lần đầu tiên việc tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Kế hoạch số 134-KH/TU) được thực hiện quy trình 04 bước: (1) Đánh giá, lấy phiếu giới thiệu, đề xuất cán bộ tạo nguồn; (2) Sơ tuyển, lập danh sách đủ kiều kiện; (3) Tổ chức sát hạch (thực hiện qua viết bài luận, phỏng vấn, chấm điểm đánh giá); (4) Căn cứ kết quả sát hạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định danh sách cụ thể.

Việc tổ chức sát hạch chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, minh bạch và khoa học nhằm mục đích tạo ra thế hệ cán bộ có tinh thần và tư duy đổi mới, sáng tạo để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Kết quả sát hạch: lớp đối tượng 1 tuyển chọn được 23 đồng chí, lớp đối tượng 2 tuyển chọn được 25 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập và giao Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh xây dựng chương trình đào tạo, khung đánh giá quá trình đào tạo, để việc triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu, yêu cầu mà Kế hoạch số 134-KH/TU, Đề án số 05-ĐA/TU đã đề ra.

Về đạo tạo lý luận chính trị: năm 2023 tỉnh đã xét, chọn cử 73 đồng chí tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương; tổ chức 07 lớp trung cấp lý luận chính trị, với 358 học viên tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện. Về đào tạo sau đại học: có 08 đồng chí đăng ký dự tuyển, trong đó đào tạo thạc sỹ 02 đồng chí, đào tạo trình độ tiến sỹ 06 đồng chí.

 
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 139 (Ảnh https://truongchinhtri.edu.vn)

Đối với công tác bồi dưỡng cán bộ: cử 05 cán bộ tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài theo chương trình của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ; Bồi dưỡng theo chức danh: 59 đồng chí; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I : 04 đồng chí, đối tượng II: 46 đồng chí; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW: mở 13 lớp/1.039 cán bộ; Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.000 lượt CBCCVC; Bồi dưỡng theo Kế hoạch số 134-KH/TU: 02 lớp/48 học viên (lớp đối tượng 1: 23 đồng chí, lớp đối tượng 2: 25 đồng chí). Ngoài ra, Trường Chính trị tỉnh phối hợp mở được 17 lớp/1.273 học viên theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được tỉnh thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, quy chế về đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo và quy định của tỉnh.  Việc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đảm bảo đúng quy định, quy trình và phân cấp quản lý. CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của các cơ sở đào tạo, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ CBCCVC của tỉnh được nâng cao trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC chưa sát với nhu cầu thực tế của đơn vị hoặc cùng một đối tượng nhưng đăng ký tham gia nhiều lớp trong cùng một thời gian, dẫn đến một số lớp chiêu sinh chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong từng khâu của công tác cán bộ, trong đó đào tạo, bồi dưỡng là một khâu quan trọng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Mục tiêu Đề án số 05-ĐA/TU: Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp; đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong thời gian tới, nhất là cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng tầm nhìn tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ CBCCVC. Nội dung, chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo tính cập nhật, thông tin kiến thức; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối với các chức danh cán bộ và vị trí công tác; gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm đã được rút ra từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong cách lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động. Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ cho tỉnh và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024 của tỉnh đề ra: đào tạo cao cấp lý luận chính trị: 66 đồng chí (hệ tập trung: 30 đồng chí, hệ không tập trung: 36 đồng chí); trung cấp lý luận chính trị: 06 lớp/360 học viên; đào tạo sau đại học: 12 chỉ tiêu (tập trung lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ngành mũi nhọn: nông nghiệp, khoa học công nghệ, luật, kinh tế, hành chính công, giáo dục...). Bồi dưỡng theo chức danh, cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng, đoàn thể và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 2000 lượt CBCCVC.

Với mục tiêu, yêu cầu rõ ràng, kế hoạch cụ thể, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là điểm đến hấp dẫn, một trong những động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Tác giả bài viết: An Nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây