Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

 •   03/05/2024 12:16:58 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Yến, Phạm Quang Kiên, Lý Thị Thu đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

 •   31/03/2024 11:53:38 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Trong suốt 94 năm qua, Đảng ta đã rất chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài.
Bảo đảm quốc phòng, an ninh - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng

Bảo đảm quốc phòng, an ninh - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng

 •   31/03/2024 11:44:01 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng. Đây là nội dung quan trọng trong các quan điểm chỉ đạo cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo của Đảng; cần được toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

 •   31/03/2024 11:26:25 AM
 •   Đã xem: 606
 •   Phản hồi: 0
Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và khẳng định trong các văn kiện của Đảng từ mùa Xuân năm 1930, được bổ sung, phát triển qua 13 kỳ Đại hội.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân 

 •   30/03/2024 04:53:49 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Vững tin và tự hào về đường lối đối ngoại của Đảng

Vững tin và tự hào về đường lối đối ngoại của Đảng

 •   30/03/2024 04:38:44 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, những đảng viên trong chi bộ chúng tôi phấn khởi đón nhận và tâm huyết nghiên cứu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Bình Phước: Đồng bộ các biện pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Bình Phước: Đồng bộ các biện pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

 •   30/03/2024 04:07:52 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng có ý nghĩa cấp thiết.
Nhận dạng chiêu trò "đề cao để hạ bệ"

Nhận dạng chiêu trò "đề cao để hạ bệ"

 •   29/03/2024 11:26:43 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Với âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ chính trị ở nước ta, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xây dựng, phát triển vững chắc "thế trận lòng dân” trên không gian mạng

Xây dựng, phát triển vững chắc "thế trận lòng dân” trên không gian mạng

 •   29/03/2024 11:14:30 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

 •   29/03/2024 10:05:35 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số sử dụng Internet tích cực nhất trên thế giới, với trên 70 triệu người; trong đó, trên 90% số người sử dụng Internet có tham gia MXH. MXH có số lượng người sử dụng nhiều như: Facebook, Youtube, Zalo, FB Mesenger, WhatsApp, Instagram, Linkedin, TikTok, Mocha, Google+, Twiter, WeChat...
Đổi mới hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đổi mới hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   27/02/2024 10:08:39 AM
 •   Đã xem: 1058
 •   Phản hồi: 0
Trải qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực.
Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   27/02/2024 09:07:46 AM
 •   Đã xem: 3034
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn âm mưu, tìm mọi cách thức, mọi thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ đấu tranh nhằm bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. 
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

 •   21/02/2024 05:29:44 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực, phương diện, nhất là các thế lực thù địch sử dụng tin giả để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Do vậy, ngăn chặn, triệt phá tin giả, thông tin xấu độc là nhiệm vụ cấp thiết trong kỷ nguyên số.
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

 •   13/02/2024 09:56:34 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một “dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.
Hệ thống chính trị một đảng cầm quyền ở Việt Nam - sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử

Hệ thống chính trị một đảng cầm quyền ở Việt Nam - sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử

 •   13/02/2024 09:40:31 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Lịch sử chính trị thế giới đã cho chúng ta nhiều bài học để thấy rằng sự chia rẽ, phân rã, thiếu tập trung về quyền lực chính trị sẽ dẫn đến sự bất hòa, đó chính là mầm mống cho những nỗi thống khổ, bất hạnh của người dân. Thực tiễn cũng cho thấy, chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh lịch sử-xã hội ở Việt Nam.
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

 •   12/02/2024 04:16:43 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.
Bản sắc không thể mập mờ, lịch sử không thể xuyên tạc

Bản sắc không thể mập mờ, lịch sử không thể xuyên tạc

 •   19/12/2023 10:21:40 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Thời gian gần đây, bám vào một số sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) gây ồn ào trên không gian mạng, nhiều phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại và các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội có tư tưởng thù địch ra sức cổ xúy cho cái gọi là “nói khác”, “nói ngược”...
Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

 •   19/12/2023 10:19:14 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Bài 3: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, bảo vệ từ xa

Bài 3: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, bảo vệ từ xa

 •   19/12/2023 10:06:31 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
 Dự báo, trong thời gian tới, thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây