Bình Phước: Đồng bộ các biện pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Thứ bảy - 30/03/2024 04:07 132 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng có ý nghĩa cấp thiết.
Thời gian gần đây, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đặc biệt, năm 2022, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự đánh giá cao, hưởng ứng tích cực của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như bạn bè, các chính đảng, chính trị gia và dư luận quốc tế. Cuốn sách trở thành tài liệu hết sức giá trị, phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Làm sạch thông tin trên không gian mạng

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp phù hợp với tình hình để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 11/7/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/4/2017 về “Định hướng tiếp cận, xử lý và chia xẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 14/7/2022 về về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan trong khối tuyên truyền phải làm tốt công tác định hướng thông tin nhằm nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những thông tin sai trái, độc hại trên Internet, mạng xã hội; khuyến khích cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội tích cực chia sẻ, đăng tải các bài viết tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các cấp ủy đảng chủ động mở nhiều lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm nhằm trang bị cho các cấp ủy đảng, người đứng đầu và lực lượng nòng cốt của địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng đoàn viên, học sinh, sinh viên... về những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đã xây dựng kế hoạch đưa chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình giảng dạy ở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền tặng hoa và quà cho nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải A cấp Trung ương Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Công tác tuyên truyền được chú trọng đổi mới, sáng tạo cả về hình thức và nội dung. Thay vì trước đây công tác tuyên truyền, đấu tranh chủ yếu trên các phương tiện thông tin như báo in/báo giấy, đài phát thanh, truyền hình và tuyên truyền miệng thì nay, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tiến hành trên Internet, mạng xã hội. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng cổng thông tin điện tử, trang web, fanpage để nhanh chóng đăng tải những thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành 01 tài liệu “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở Bình Phước”, 05 cuốn sách viết về “Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh”; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước biên tập, xuất bản 02 cuốn sách nói - sách điện tử “Học và làm theo Bác từ những điều giản dị”, “Bình Phước khát vọng vươn lên” (tập 1) để phục vụ công tác tuyên truyền trong tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc xây dựng chuyên mục “Cuộc sống tươi đẹp”, chuyên trang “Học và làm theo Bác”, “Theo gương Bác” với gần 2.000 tin, bài trên các loại hình báo chí (Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước); duy trì chuyên mục “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” với hệ thống các bài viết ca ngợi Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp (Tạp chí Văn nghệ Bình Phước).

Các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng với tôn chỉ, mục đích; thông tin nhanh chóng, kịp thời về các hoạt động của địa phương, của ngành; tăng cường tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, những câu chuyện đẹp trong cuộc sống, với trên 3.200 lượt tin, bài được đăng tải.

Ngành Tuyên giáo, Công an, Quân sự, BĐBP và Thông tin truyền thông là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lực lượng này thông qua sử dụng các ứng dụng Internet, mạng xã hội để nắm bắt dư luận xã hội và tích cực đăng tải, lan tỏa thông tin chính thống, những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước; mạnh dạn đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, có nội dung xấu độc chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ ta trên mạng xã hội.

Lực lượng Công an chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các chương trình phối hợp, đưa cán bộ về tận cơ sở để mở các lớp tuyên truyền về Luật An ninh mạng và hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng an toàn, văn minh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thi hành Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin sai trái, thù địch, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Các cấp ủy đảng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra “sức đề kháng”, “miễn dịch” đối với các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phát hiện, ngăn ngừa từ sớm và giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong công tác tư tưởng, lý luận, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chế độ trong mỗi người dân, động viên, khuyến khích nhân dân chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; lên án, phê phán những thông tin sai trái, tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên Internet, mạng xã hội, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; lấy thông tin tích cực để giảm tác động của thông tin tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng.
 
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng chuyên mục “Góc nhìn thẳng” đã có hàng trăm bài viết đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, “Góc nhìn thẳng”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, chương trình thời sự hằng ngày trên sóng phát thanh, truyền hình; chuyên trang “Xây dựng Đảng”, “Góc nhìn thẳng”, “Sự kiện và bình luận” trên báo in và thời luận trên báo điện tử để nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, với trên 1.600 lượt tin, bài được đăng tải trên 4 loại hình báo chí. Nội dung các bài viết mang tính chiến đấu cao, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, thông tin đa chiều, có tính thực tiễn.

Tạp chí Văn nghệ Bình Phước xây dựng chuyên mục “Góc nhìn văn nghệ”, với nhiều bài viết hay để phê phán, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Một số trang thông tin điện tử của tỉnh có chuyên mục riêng và thường xuyên đăng tải các bài viết đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, trang của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đài PT-TH và Báo Bình Phước.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã thống nhất ý chí và hành động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ; đã đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, chủ động, huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng “thế trận lòng dân” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiếp tục huy động tổng lực sức mạnh toàn dân để chủ động tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ tư tưởng của Đảng, tạo thế vững chắc góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chú trọng kết hợp các giải pháp “xây” và “chống”, lấy “xây” làm cơ bản, chiến lược, lâu dài, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, tạo thế trận vững chắc; phát hiện, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ. 

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây