Bình Phước: Nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình nhân dân.

Thứ năm - 25/04/2024 03:28 133 0
Công tác nắm bắt tình hình nhân dân là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, góp phần quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói chung và nhiệm vụ công tác dân vận nói riêng.
Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đa dạng hóa hình thức vận động, nắm bắt, đánh giá tình hình nhân dân theo hướng thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác nắm tình hình nhân dân vẫn còn những hạn chế như: việc nắm tình hình nhân dân và tham mưu, đề xuất giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được triển khai thường xuyên nhưng chưa đồng bộ; các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị vẫn còn xảy ra; công tác vận động, tuyên truyền nhân dân có nơi, có lúc chưa hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác dân vận - nắm tình hình nhân dân quý I/2024 (Ảnh: Báo Bình Phước Online)
 
Tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận - nắm tình hình nhân dân quý I/2024 được Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 10/4/2024 đã được các đơn vị, địa phương trong tỉnh chia sẽ những kinh nghiệm và bàn nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình nhân dân:

Đối với Đồng Xoài, Ban Thường vụ Thành ủy xác định thống nhất nhận thức công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Lực lượng nắm tình hình nhân dân là những đồng chí trong cấp ủy được phân công phụ trách địa bàn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Về hình thức nắm tình thông qua các hội nghị, các cuộc họp, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đi công tác cơ sở, đi khảo sát, các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, các buổi tiếp dân, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp với nhân dân, với các chức sắc, chức việc tôn giáo; già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; thông qua mô hình “Ngày thứ bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói”. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác nắm tình hình nhân dân, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì tham mưu, cơ quan phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với Bình Long: Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long đưa ra những giải pháp cụ thể để góp phần đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình nhân dân, như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Trong quá trình tập hợp ý kiến của nhân dân cần kết hợp công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Qua nắm bắt tình hình nhân dân giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở hoặc báo cáo cấp trên những khó khăn vướng mắc không thuộc thẩm quyền. Đồng thời cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành khu phố, Tổ dân vận, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt tham gia nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân.

Huyện Hớn Quản xác định các giải pháp: nắm tình hình nhân dân phải toàn diện, cụ thể, trong đó chú trọng lựa chọn những vấn đề nóng, cấp thiết, bức xúc, những vấn đề còn tồn tại kéo dài chưa xử lý dứt điểm, được nhiều người dân và cử tri, già làng, người uy tín có ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trả lời rõ ràng các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân, trực tiếp đối thoại với nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo, các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn yếu tố phức tạp, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, biện pháp về công tác dân vận. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tạo nhiều kênh thông tin để nắm tình hình nhân dân.

Huyện Đồng Phú: Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền bám sát chương trình hành động công tác dân vận thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về ý nghĩatầm quan trọng của công tác nắm tình hình nhân dân trong thời kỳ mới. Không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các các hình thức của việc thông tin báo cáo; đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp xúc cử tri và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách tiếp công dân ở các cấp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, nhịp nhàng, đầy đủ, toàn diện để nắm chắc địa bàn, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hình thức phù hợp để người dân tham gia ý kiến vào tất cả các khâu của quá trình ban hành chủ trương, chính sách; tiếp tục xử lý, tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong công tác truyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết; tạo cơ chế cho người dân tham gia giám sát, phản biện, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý Đảng” hợp với “lòng dân”.

Thị xã Chơn Thành tiến hành tập trung với những phương thức nắm tình hình nhân dân thông qua diễn đàn tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã với nhân dân; thông qua trang thông tin điện tử của thị xã, trang thông tin của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan chuyên môn, các địa phương, nhóm zalo ở 70/70 khu dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, của địa phương. Thị ủy chỉ đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mà để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân bức xúc mà không kịp thời nắm bắt để xảy ra vụ việc phức tạp, điểm nóng...thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các đảng viên tại khu dân cư, có cơ sở thực tiễn để đề ra các giải pháp kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và điều hành, quản lý của chính quyền.

Huyện ủy Bù Đốp đã cụ thể hóa các kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm tình hình nhân dân, trong đó xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; thường xuyên trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ, tham dự các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; phụ trách công tác giảm nghèo ở khu dân cư. Ngoài ra còn nắm tình hình nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội zalo, facebook, các trang thông tin điện tử, tiếp nhận thông tin từ người có uy tín, dư luận xã hội…Từ phương pháp trên, công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo của huyện Bù Đốp đã có nhiều kết quả tích cực, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh, những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền.

Theo Huyện ủy Phú Riềng, các hình thức nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo được thực hiện bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, thông qua phản ánh của người dân, doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội; số điện thoại của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, hòm thư lắng nghe ý kiến của nhân dân; lực lượng nòng cốt, cốt cán, việc tổ chức các phong trào, các hội nghị, hội thảo… Giải pháp quan trọng là phải nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nắm tình hình nhân dân, từ đó để nâng cao hiệu quả nắm tình hình nhân dân và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để nắm tình hình nhân dân và giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở. Phân công rõ trách nhiệm thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tin tưởng rằng với những giải pháp về đổi mới trong phương thức nắm tình hình nhân dân sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận- công tác nắm tình hình nhân dân của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
                                                                                

Tác giả bài viết: Lê Toàn (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây