Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong học tập và làm theo Bác

Thứ tư - 08/02/2017 22:08 9.952 0
5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo Bác.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Tuyết Minh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình học tập làm theo lời Bác
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Tuyết Minh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình học tập làm theo lời Bác
Những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động
Việc thực hiện Chỉ thị số 03 theo chủ đề từng năm đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên của đảng bộ. Qua học tập, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bằng những việc làm cụ thể; tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới về tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ những nhận thức và hành động trong học tập và làm theo Bác đã tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Gắn học tập và làm theo Bác với sửa chữa khuyết điểm
Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là: sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. Các cấp ủy đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo hướng phân công rõ trách nhiệm, nhất là giữa tập thể và cá nhân; Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị “Về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh” và 02 đề án: “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh”. Qua 3 năm triển khai thực hiện hai đề án trên, đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Đề án đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; khắc phục được một số hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Chất lượng, hiệu quả công tác học tập, triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong học tập nghị quyết của Đảng được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập đạt trên 95%, có nơi đạt 100%.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến các dự án giao đất, cho thuê đất, xử lý nghiêm minh về mặt đảng và chính quyền với mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong các cơ quan nhà nước tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực.
Qua kết quả khảo sát dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao những kết quả của tỉnh qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Có 94% ý kiến đánh giá có chuyển biến tích cực, trong đó có 50% ý kiến đánh giá có chuyển biến tốt. Kết quả này thể hiện niềm tin và sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chủ trương của Đảng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  
Sức lan tỏa từ các mô hình mới, cách làm hay
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay của tập thể và các cá nhân. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến từ nhận thức đến làm theo. Toàn tỉnh đã có 543 tập thể và 829 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Trung ương khen thưởng 07 tập thể, 09 cá nhân; cấp tỉnh khen thưởng 67 tập thể, 115 cá nhân; Cấp huyện và cơ sở khen thưởng 469 tập thể và 705 cá nhân.
Mỗi tập thể, cá nhân ở vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau: từ những người nông dân, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang..., đến các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, nhưng đều có điểm chung đó là: học tập Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình. Nhằm tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành hơn 12 nghìn cuốn “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phát hành đến chi bộ để làm tài liệu tuyên truyền. 
Phát huy kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nhân tố quyết định thắng lợi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân; đồng thời phát huy sự sáng tạo năng động của cấp ủy các cấp trong quá trình triển khai thực hiện.
Đó là những bài học quý để chúng ta tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Hôm nay22,795
  • Tháng hiện tại328,176
  • Tổng lượt truy cập20,581,354
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây