Tỉnh ủy Phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ năm - 19/01/2017 01:50 1.694 0
Ngày 26/12/2016, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 – 2020.

Tỉnh ủy Bình Phước phát động cuộc thi với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người, đề cao giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; động viên, khen thưởng các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các cơ quan làm công tác văn hóa, văn nghệ, báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đối tượng là tác giả, tập thể tác giả là những người đang công tác, học tập, lao động ở Bình Phước có tác phẩm, hồ sơ gửi tham dự Giải thưởng đúng kế hoạch, thủ tục và thời gian quy định. Tập thể, cá nhân là những người đang công tác, học tập, lao động ở Bình Phước có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Phạm vi giải thưởng xét tặng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, sưu tầm văn nghệ dân gian, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, gồm:Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Văn học các dân tộc thiểu số, Báo chí (Báo in, tạp chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình)
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm: Báo chí (Cơ quan báo chí đăng, phát tác phẩm báo chí); Xuất bản (in sách, quảng bá, phát hành sách); Phát hành phim và chiếu phim; Đơn vị biểu diễn nghệ thuật; Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công tác phẩm về chủ đề này.

Số lượng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật: chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.  Đối với tác phẩm báo chí: chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích. Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá:  chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 04 giải khuyến khích.

Mức khen thưởng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, gồm: Giải A, mức thưởng bằng 5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải B, mức thưởng bằng 4 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải C, mức thưởng bằng 3 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 2 lần hệ số lương cơ sở/giải. Đối với tác phẩm báo chí: Giải A, mức thưởng bằng 4,5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải B, mức thưởng bằng 3,5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải C, mức thưởng bằng 2,5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 1,5 lần hệ số lương cơ sở/giải. Đối với tác phẩm quảng bá: Giải A, mức thưởng bằng 5,5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải B, mức thưởng bằng 4,5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải C, mức thưởng bằng 3,5 lần hệ số lương cơ sở/giải; Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 2,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

Tiêu chí xét chọn đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí là phải đúng chủ đề; có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh của quê hương Bình Phước. Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị. Các tác phẩm dự giải thưởng là tác phẩm được sáng tác, sưu tầm đã được in thành sách, báo, CD, VCD, DVD (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); được dựng thành phim, sân khấu (tác phẩm điện ảnh, sân khấu); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Hội đồng các cấp nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí và trong thời gian quy định nêu trên; không đưa các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví giặm, đồng dao…) vào xét giải.

Tiêu chí xét chọn đối với hoạt động quảng bá, bao gồm tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét giải.

Lễ công bố, trao giải thưởng, khen thưởng được tổ chức hai đợt: Đợt I vào 3/2/2018; Đợt II vào 3/2/2020.

Để thực hiện tốt việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thị và Đảng ủy trực thuộc; Báo Bình Phước; Đài PT-TH Bình Phước; Tạp chí Văn nghệ Bình Phước; Tạp chí Khoa học – Thời đại; Hội nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật: thường xuyên thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay15,617
  • Tháng hiện tại607,392
  • Tổng lượt truy cập19,364,271
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây