Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Chủ nhật - 08/05/2022 06:29 1.779 0
Ngày 19-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU tổ chức học tập và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (chuyên đề năm 2022), về “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”.
Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Theo đó, việc xây dựng Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế hoạch đưa ra yêu cầu: Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Có 06 nội dung theo Kế hoạch cần phải thực hiện:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề năm 2022: Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh kết nối tới điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn (hoàn thành trong tháng 4-2022). Đồng thời, đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, theo đó, căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa đưa vào trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022: Đối với xây dựng kế hoạch của tập thể, cần xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; Đối với xây dựng kế hoạch của cá nhân cần căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng bản kế hoạch cá nhân gửi để chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

3. Chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 để thực hiện: Năm 2022, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30-9-2021 của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng 3 nhiệm vụ đột phá về kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Triển khai thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Xây dựng mô hình tiêu biểu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị mỗi tổ chức đảng, chi bộ, đảng bộ phấn đấu xây dựng 1 mô hình tiêu biểu và 1 điển hình của cấp mình trở lên. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được ban thường vụ cấp ủy, đảng ủy, chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên.

5. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân: Trong công tác tuyên truyền, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, nhất là kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022); các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2022. Triển khai tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Kế hoạch số 48- KH/TU, ngày 8-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này, khi cần thiết tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát theo quy định.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập181
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm180
  • Hôm nay24,328
  • Tháng hiện tại523,623
  • Tổng lượt truy cập20,036,685
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây