Số 13 - KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”

Số kí hiệu VB6
Ngày ban hành 21/03/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/03/2016
Thể loại Công văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy
Người ký Trần Tuệ Hiền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                *
Số  13  - KH/TU
               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Đồng Xoài, ngày 21 tháng 3  năm 2016
                                                                         
KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014
của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác
điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
 
Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và  Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tỉnh ủy Bình Phước xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý. Từ đó, quan tâm tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, phục vụ tốt cho hoạt động lãnh đạo, quản lý.
- Đổi mới cơ chế, điều kiện, phương thức hoạt động của cơ quan, tổ chức, bộ phận làm công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội.
2. Yêu cầu
Việc đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải có cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
Thống nhất nhận thức:
Điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là công việc quan trọng và rất cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là một khâu quan trọng, cần thiết trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách phát triển của địa phương.
Vì vậy, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; cần quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ, các điều kiện đảm bảo cho công tác này.
2. Yêu cầu đối với hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
- Hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phải bám sát thực tiễn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát những vấn đề, sự kiện mà Nhân dân quan tâm; thực hiện theo yêu cầu, đề nghị của các cơ quan Đảng, Nhà nước để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.
- Đối với các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng[1]: trước khi xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và sau một thời gian thực hiện phải tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.
3. Thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện
- Thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện. Đội ngũ này có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề, sự kiện thời sự trong tỉnh, trong nước, thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh; đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng dư luận; tham gia các cuộc điều tra dư luận xã hội.
- Số lượng cộng tác viên: cấp tỉnh từ 30 - 35 người, cấp huyện từ 15 - 20 người, với cơ cấu hợp lý, đại diện cho các ngành, đoàn thể và các giai tầng xã hội, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Chế độ chi: Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh được hưởng phụ cấp bằng 0,3 mức lương cơ sở/tháng/người; do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chi trả. Cộng tác viên cấp huyện được hưởng phụ cấp bằng 0,2 mức lương cơ sở/tháng/người; do Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy chi trả.
Nguồn kinh phí chi trả theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, ban hành Quy chế hoạt động và quản lý; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn định kỳ; hướng dẫn cho Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp mình. Hoàn thành trong quý II/2016.
4. Về thẩm quyền tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội
- Ở cấp tỉnh:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, là đầu mối tổ chức thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội ở cấp tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh khi cần thiết, có nhu cầu tổ chức điều tra dư luận xã hội phải phối hợp để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện việc điều tra.
Các cuộc điều tra dư luận xã hội trong phạm vi toàn tỉnh, việc công bố kết quả chỉ trong phạm vi tỉnh Bình Phước, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm; có báo cáo kết quả về Viện Nghiên cứu dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy:
Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, là đầu mối tổ chức thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội ở các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương khi cần thiết, có nhu cầu tổ chức điều tra dư luận xã hội phải phối hợp để Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy thực hiện việc điều tra.
Các cuộc điều tra dư luận xã hội trong phạm vi địa phương, đơn vị, việc công bố kết quả chỉ trong phạm vi địa phương, đơn vị, do Ban Thường vụ cấp ủy xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm; có báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Để phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu dư luận xã hội, bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác dư luận xã hội nằm trong tổng biên chế của Ban Tuyên giáo ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo cấp huyện; ưu tiên lựa chọn cán bộ có chuyên môn đào tạo về tâm lý học, xã hội học, báo chí. Thực hiện từ tháng 3/2016.
III. Tổ chức thực hiện
1. Cấp ủy đảng các cấp tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương; căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch này đến cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo định kỳ hàng năm, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW (HN + T79);                                                                                                        
- Viện Nghiên cứu dư luận xã hội;
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh;  
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Các BCS Đảng; Đảng đoàn; BTV Tỉnh Đoàn;
- Các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Đăng trên Website Đảng bộ tỉnh;
- LĐVP, PTH, TCĐ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                      
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 
 
ĐÃ KÝ
 
 
 
 
Trần Tuệ Hiền
 
 


[1] Ví dụ như các dự án: Dự án khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Đồng Phú, dự án Becamex Bình Phước, dự án đường Đồng Phú - Bình Dương, dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ, dự án Tà Thiết - Hoa Lư, dự án nâng cấp đường ĐT759, dự án nâng cấp đường tuần tra biên giới, dự án khu du lịch sinh thái Bù Gia Mập, dự án khu du lịch tâm linh Bà Rá, dự án khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái căn cứ Bộ chỉ huy miền - Tà Thiết, dự án khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo…

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập182
  • Hôm nay19,120
  • Tháng hiện tại382,422
  • Tổng lượt truy cập18,420,159
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây