Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 24-2021

Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 24-2021

Số kí hiệu VB 1077
Ngày ban hành 10/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Đỗ Đức Hoà

Nội dung


 


TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Bình Phước, ngày 11 tháng 6 năm 2021     


 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 24 (từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)
-----

Thứ hai (14/6):
Sáng       -  08 giờ 30:  Lãnh đạo Ban làm việc với đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Nội dung:  Góp ý : Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt
Chiều      -  14 giờ 00:  Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp cơ quan.
Nội dung:  Phòng CSCB thông qua: (1) Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;  (2) Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; (3) Kế hoạch chỉnh lý tài liệu vào kho lưu trữ cơ quan; (4) Khen thưởng Công tác bầu cử đại biểu  Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự:  Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc Ban, đồng chí Hứa Thị Thúy Triều.
Thứ ba (15/6):
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự cuộc họp thống nhất các  báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại Phòng họp A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Xe 0789).
Chiều      -  14 giờ 00: Lãnh đạo Ban làm việc với đảng viên thuộc Đảng bộ Đài phát thanh, truyền hình và Báo Bình Phước. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Về công tác đảng viên (Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung và Giấy mời).
Cùng dự:  Các đồng chí Trần HữuThuận, Đặng Thị Bích Nguyệt, Lê Minh Thành.
Thứ tư (16/6):
Sáng       -  08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên; (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII; (3) Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt (Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị báo cáo giải trình ngắn gọn).
Chiều     -  14 giờ 00-  15 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng cán bộ CNVC và làm việc với lãnh đạo Đài PTTH tỉnh – Báo Bình Phước nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021). Địa điểm: Tại Đài PTTH – Báo Bình Phước.
- Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc theo chương trình riêng.
Thứ năm (17/6):
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
- Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc theo chương trình riêng.
Chiều    -  14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
I. Các nội dung thông qua trực tiếp tại cuộc họp:
1- Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Tài chính, Cục thuế tỉnh.
2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 - NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt (Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị báo cáo giải trình ngắn gọn).
3- UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo xem xét thi hành kỷ luật tổ chức, đảng viên; (2) Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 80-QĐ/UBKTTW, ngày 12/5/2021 của UBKT Trung ương.
II. Các nội dung họp onlie trên phần mềm hopkhonggiay (nội dung họp đến hết ngày 18/6/2021)
1- Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2020.
2- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
3- Báo cáo đánh giá việc triển khai, thực hiện chỉ số PCI năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. 
4- Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trungương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
5- Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thứ sáu (18/6):
Sáng      - Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc theo chương trình riêng.
- 07 giờ 30’:  Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 7 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Nội dung:  (1) Sơ kết tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; (2) Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; (3) Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NĐ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (4) Trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016-2020).
Chiều     Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
  
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BANĐỗ Đức Hòa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây