Lịch BTGTU - Tuần 49/2022

Lịch BTGTU - Tuần 49/2022

Số kí hiệu VB 2260
Ngày ban hành 04/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 04 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 49 năm 2022 (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022)
 
CHỦ NHẬT 04/12)
CHIỀU 1) 14h30: Phòng LL-VH-LSĐ: Kiểm tra hội trường và công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
2) 14h30: Đ/c Đăng phối hợp cùng chuyên viên phòng LL-VH-LSĐ: chuẩn bị nước uống phục vụ hội nghị.
THỨ HAI (05/12)
SÁNG 1) 7h45: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (thời gian: đến hết ngày 06/12/2022). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan. 
2) 7h45: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (thời gian: đến hết ngày 06/12/2022). Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan.
THỨ BA (06/12)
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan
2) 8h00: Đ/c Thành Trung, Hà: Khảo sát Dư luận xã hội đợt 2/2022. Địa điểm: Tại Đảng ủy Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long.
3) 8h00: Đ/c Phúc, Tuyết Anh: Khảo sát Dư luận xã hội đợt 2/2022. Địa điểm: Tại Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp và Đảng ủy Công an tỉnh.
CHIỀU 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan. 
THỨ TƯ (07/12)
SÁNG Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì 3 cuộc họp sau:
- 7h30 – 8h30: Chủ trì họp Hội đồng xét sáng kiến cơ quan năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Quân, Khiêm, Đức.
- 8h30 -9h30: Chủ trì họp xét các danh hiệu thi đua khen thưởng cơ quan năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB), Quân, Khiêm, Đức.
- 9h30: Chủ trì họp thông qua dự thảo lần 2 Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (các phòng hoàn thiện bản thảo lần 2 gửi phòng TT-TH hợp).
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB); trưởng, phó các phòng.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự Họp Hội đồng KH&CN tỉnh xét duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
3) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2022 tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (theo Kế hoạch 80-KH/BTGTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Đ/c Quân, Hùng, Dương, Tuấn, Phúc. 
THỨ NĂM (08/12) 
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Chủ trì đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2022 tại Ban Tuyên huyện ủy Đồng Phú. Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú (theo Kế hoạch 80-KH/BTGTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Đ/c Quân, Dương, Hùng.
3) 7h45: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh (đết hết ngày 09/12/2022).
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn: Chủ trì đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2022 tại Ban Tuyên huấn Bộ Đội Biên phòng tỉnh. Đia điểm: Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (theo Kế hoạch 80-KH/BTGTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Đ/c Khiêm, Đức, Tuấn, Phúc.
4) 8h00: Đ/c Phúc, Tuyết Anh: Khảo sát Dư luận xã hội đợt 2/2022. Địa điểm:Tại tại Phường Tân Bình và Tân Phú - thành phố Đồng Xoài.
5) 8h00: Đ/c Thành Trung, Hà: Khảo sát Dư luận xã hội đợt 2/2022. Địa điểm:Tại tại Phường Thành Tâm và xã Quang Minh – thị xã Chơn Thành.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì dự góp ý giảng viên Tạ Đình Tuấn – giảng thử để dự thi chung khảo toàn quốc Hội thi giảng viên lý luận Chính trị giỏi năm 2022. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.  
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB), Quân, Khiêm, Tuấn.
2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh (đết hết ngày 09/12/2022).
THỨ SÁU (09/12)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2022 tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHHMTV Cao su Lộc Ninh (theo Kế hoạch 80-KH/BTGTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Đ/c Hùng, Dương, Tuấn, Luật.
3) 7h45: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
4) 8h00: Đ/c Hồng Sơn, Phúc: Khảo sát dư luận xã hội đợt 2/2022. Địa điểm: xã Bình Minh và xã Minh Hưng - huyện Bù Đăng.
5) 8h00: Đ/c Thành Trung, Tuyết Anh: Khảo sát dư luận xã hội đợt 2/2022. Địa điểm: xã Bù Nho và xã Bình Tân - huyện Phú Riềng.
6) 7h30: Đ/c Cẩm Hà: Dự khai giảng và nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tiếp tục dự kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn: Chủ trì đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2022 tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHHMTV Cao su Phú Riềng (theo Kế hoạch 80-KH/BTGTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thành phần: Đ/c Quân, Đức, Khiêm.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây