Lịch BTGTU tuần 35/2018

Lịch BTGTU tuần 35

Số kí hiệu VB187
Ngày ban hành 25/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Minh Nhâm

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN TUYÊN GIÁO                                   Bình Phước, ngày 24 tháng 8năm 2018
                *
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 35 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
Thứ hai (27/8):
Sáng: 
- 7h25:Đ/c Trần Tuyết Minh (TB):Chủ trì hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến tháng 8/2018. Địa điểm: phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy.
Cùng dự:đ/c Tư (PB), lãnh đạo các phòng, CBCC phòng Thông tin - Khoa giáo.
- 9h00:Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT)Dự họp về tình hình thực hiện văn phòng dùng chung các cơ quan đảng Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.Cùng dự:Đ/c Giang.
- Đ/c Thức:Nghỉ phép.
Chiều:
14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Đoàn giám sát 961 Tỉnh ủy)Chủ trì Đoàngiám sát961 làm việcvới Ban Thường vụ huyện ủy Bù Đốp. Địa điểm: Huyện ủy Bù Đốp.
Cùng dựĐ/c Thức. Thành phần ngoài cơ quan: theo Quyết định số 961-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Mời dự:Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PT-TH tỉnh.
Các thành viên Đoàn giám sát 961, phóng viên Báo, Đài tập trung tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lúc 12h20 cùng ngày để đi xe chung.
            - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ          quan.
Thứ ba (28/8):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự hội nghị tổng kết diễn tập KVPT có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2018 (BP-18) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.                        
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB)Tham gia Đoàn giám sát 963của Tỉnh ủy giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập. Địa điểm: Huyện ủy Bù Gia Mập (01 ngày).
- 8h00: Đ/c Quân: Dự lễ công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa do Bảo tàng tỉnh tổ chức. Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước.
                                                                                                                                                                                                
Chiều:
-  Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)
+14h00:Dự kỷ niệm Ngàytruyền thống ngành Thông tin và Truyền thông. Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ 15h30:Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 15h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự báo cáo Chương trình tham gia Hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT):Làm việc tại cơ quan.
Thứ tư (29/8):
Sáng:
- 7h25:Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh)Chủ trì giám sát về tình hình triển khai kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển ngành giáo dục – đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo, theo chương trình giám sát của Ban VHXH - HĐND tỉnh.
- 8h00:Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT):Dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị “Về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về  “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh.
-Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB):Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
13h30 – 15h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB:Chủ trì giao ban tuần 35/2018.
Thành phần:Các phó trưởng Ban, trưởng, phó các phòng.
Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Nội dung:      - Các phòng thông qua dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy; Quy chế làm việc của phòng.
                        - Các nội dung giao ban định kỳ hàng tuần.
Thứ năm (30/8):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự lễ trao học bổng “Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt” tỉnh Bình Phước năm 2018 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
-11h00:Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT):Dự cơm thân mật nhân dịp Hội Người cao tuổi tổ chức Hội nghị biểu dương Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017. Địa điểm: Khuôn viên trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh.

- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB)Tham gia Đoàn giám sát 963của Tỉnh ủy giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: Huyện ủy Lộc Ninh (01 ngày).
- 7h30: Đ/c Triều: Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt huyện Bù Đăng. Địa điểm: huyện Bù Đăng.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB),  Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải quyết cho cán bộnghỉ hưu. Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 15h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì họp Tổ công tác Đề án 824 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
            Cùng dự:  Đ/c Tú. Mời dự: Đ/c Trưởng Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp.
Thứ sáu (31/8):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)
+7h30 - 8h30:Dự lễ công bố Quyết định thành lập Đảngbộ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần:Toàn thể đảng viênBan Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự và đưa tin:Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PT-TH tỉnh.
+8h30– 9h30Chủ trì họp Đảng ủyBan Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh về phân công nhiệm vụ và thông qua Quy chế làm việc của Đảng ủy. 
Thành phần:  Các đồng chí Đảng ủy viên(đ/cThức, QuânTrường Chính trịtỉnh: đ/c Nguyễn Thanh Thuyên, Đỗ Tất Thành, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Ninh.
+ 9h45: Chủ trì họp cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công.
Địa điểmcác cuộc họp trênHội trường B cơ quan.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB)Họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.Địa điểm: Tại phòng họp B -Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Nhâm (PBTT), Đức.
-Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan./.
                                                                                           K/T TRƯỞNG BAN
                                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                            Đã ký
                                                                                      Nguyễn Thị Minh Nhâm                                               
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay6,098
  • Tháng hiện tại12,162
  • Tổng lượt truy cập732,372
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây