Lịch HĐND tuần thứ 39/2018

Lịch HĐND tuần thứ 39/2018

Số kí hiệu VB217
Ngày ban hành 24/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Lê Đức Long

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  39 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)


THỨ HAI (ngày 24/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại tầng 4, Tòa nhà VNPT tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  Làm việc với Sở tài chính về dự toán năm 2019. Đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm:  9 giờ 00, tại Sở Tài chính.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh: Thông qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp G – UBND tỉnh.
2/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND huyện Bù Đăng.
3/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật “ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục” của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C.
4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 25/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Đảng ủy khối Doanh nghiệp.
   Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Phước ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng dự.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch các huyện, thị xã; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham dự nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Sở nội vụ.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy tại huyện Bù Đốp (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND huyện Bù Đốp.
5/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội,HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ 14 giờ 00: Đ/c Trần ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm chúc thọ người cao tuổi nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam 01/10/2018 tại huyện Đồng Phú.
Thành phần đoàn đi: theo Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
 (13 giờ 00, xe xuất phát tại trị sở Văn phòng HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 26/9)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 174/KH-HĐND ngày 08/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh).
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú  và huyện Chơn Thành khi Đoàn làm việc tại địa phương.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi học Cao học tại trường Đại học KHXH,NV Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 28/9/2018.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Công an tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
    Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B.
 
THỨ NĂM (ngày 27/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên, đ/c Trần Đình Tuấn Khôi – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Quốc hội, UBND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Khu di tích Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (huyện Lộc Ninh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Trương Đàng Long, Đỗ Quang Vinh.

THỨ SÁU (ngày 28/9)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: : 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
             (Lịch này thay thư mời).   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay8,028
  • Tháng hiện tại120,653
  • Tổng lượt truy cập3,362,300
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây