Lịch TT và BTV tuần 27/2022 (có sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần 27/2022 (có sửa đổi, bổ sung)

Số kí hiệu VB2182
Ngày ban hành 30/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                  *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 01 tháng 7 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 27 năm 2022 (từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2022)
------
Thứ hai (04/7):
Sáng:      - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình). Địa điểm: Tại Phòng họp VIP - Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy Phước Long; đ/c Nguyễn Hoàng Thái - Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Thị ủy Phước Long (Giao Thị ủy Phước Long mời).
Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở TN-MT, đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
Thứ ba (05/7):
Sáng:      - 08h00’: Các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp G-UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài do BCS đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì tổ chức (bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương tới điểm cầu Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy) (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:    - 15h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 41/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
               Nội dung:
                   - 15h00’-15h30’: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo các dự thảo văn bản về việc thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước (Tờ trình số 63-TTr/BNCTU, ngày 29/6/2022).
- 15h30’: Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; (2) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022. Thành phần mời dự: đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin & Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh.
Thứ (06/7):
Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 42/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
               Nội dung:
- 08h00’-08h30’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ. Thành phần mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
                   - 08h30’-09h30’: Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung Công văn số 129-CV/BCS ngày 13/6/2022 về chủ trương dự án đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin & Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.
- 09h30’: Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển đô thị (BCN 614) báo cáo điều chỉnh một số nội dung về chủ trương phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 (Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 614 và cơ quan chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung). Thành phần mời dự: Chủ nhiệm và cơ quan thường trực BCN 614.
Chiều:        - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B- Tỉnh uỷ.
             Nội dung:
- 14h00’-14h30’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
- 14h30’-15h00’: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo các dự thảo văn bản về việc thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước.
- 15h00’- 16h30’: Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; (2) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022. Thành phần mời dự: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- 16h30’: Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển đô thị (BCN 614) báo cáo điều chỉnh một số nội dung về chủ trương phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 (Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 614 và cơ quan chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung). Thành phần mời dự: Chủ nhiệm và cơ quan thường trực BCN 614.
Thứ năm (07/7):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do UBKT Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến (Giao UBKT Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.  
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Chiều:  - 14h00’: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước phiên thứ nhất (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Thành phần: đ/c Trưởng, Phó và Thành viên BCĐ.  
Thứ sáu (08/7):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Thành phần: theo Quyết định số 104-QĐ/TU ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; (2) đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; (3) đ/c Ma Ly Phước - TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; (4) đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; (5) đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (6) đ/c Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; (7) đ/c Nguyễn Phương Đằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; (8) đ/c Nguyễn Thành Ruân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; (9) đ/c Hoàng Văn Thành - Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; (10) đ/c Phạm Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; (11) đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường tầng G, Ban Tổ chức Trung ương (2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội).
Thứ bảy (09/7):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW do Chính phủ tổ chức (Giao BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây