Lịch TT và BTV tuần thứ 15/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 15/2020

Số kí hiệu vb734
Ngày ban hành 02/04/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 15 năm 2020 (từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Giao Sở Y tế có các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 tại các cuộc họp của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh và các cuộc họp quan trọng khác phải tiến hành.
Đối với nội dung Văn kiện Đại hội và Phương án nhân sự Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đề nghị các đơn vị gửi lấy ý kiến của Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách Đảng bộ trước khi trình, xin ý kiến Tỉnh uỷ.
THỨ HAI - Ngày 06/4


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao đổi công việc với đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với: Đồng chí Trần Văn Mi – TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản triển khai, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của tỉnh; tình hình giải ngân ngồn vốn đầu tư công xây dựng cơ bản.
Mời dự: Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 15h30’: Làm việc với: Đồng chí Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó chủ tịch UVND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Giám đốc các sở, ngành: TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - Ngày 07/4


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự tuổi làm việc với Tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự buổi họp của UBND tỉnh về Kịch bản triển khai, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của tỉnh; tình hình giải ngân ngồn vốn đầu tư công xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nội dung khác do UBND tỉnh bố trí (Thành phần, số lượng cuộc họp đề nghị thực hiện theo quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19).
Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  08/4

SÁNG
08h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 09/2020.
Nội dung: Ban Cán sự UBND tỉnh.
1. Kế hoạch công bố Kết luận Thanh tra Chính phủ.
2. Thông qua chính sách để giải quyết cho các đối tượng khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CH Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh mời (Thành phần cuộc họp không quá 20 người).
3. Báo cáo kiến nghị của các ngành.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
14h00’: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 09/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (14h00’ – 15h00’)
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
2. Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (15h00’-16h00’)
 Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Công an tỉnh báo cáo các vụ việc liên quan đến cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy (16h00’-17h00).
- Báo cáo việc thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy.
- Báo cáo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - Ngày  09/4SÁNG
08h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 05/2020.
Nội dung: Ban Cán sự UBND tỉnh.
- Thông qua kịch bản điều hành kinh tế xã hội đảm bảo giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp.
- Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều Bình Phước đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vưc; Giám đốc Sở NN và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính.
- Thông qua chính sách để giải quyết cho các đối tượng khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
CHIỀU
14h00: Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 05/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (14h00’-15h30’.
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
2. Đảng uỷ Quân sự tỉnh (15h30’-16h00’).
 Báo cáo dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.s
3. Đảng uỷ Công an tỉnh (16h00’-17h00’) Báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ theo nội dung Công văn số 988-CV/VPTU ngày 20/02/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 10/4
SÁNG Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại đơn vị.
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại đơn vị.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
(Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979)
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây