Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 22

Số kí hiệu VB572
Ngày ban hành 26/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/05/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày 26 tháng 5 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 22 năm 2017 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2017)
 
Thứ hai (29/5):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV; thời gian đến hết tuần. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khảo sát cùng Đoàn công tác của UBTW MTTQVN (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh). Địa điểm: HTX SX-TM-DVNN Nguyên Khang Garden (TX. Đồng Xoài) và HTX Nông nghiệp Bình Phước (huyện Đồng Phú).
Chiều: - 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự làm việc cùng Đoàn công tác của UBTW MTTQVN (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh). Địa điểm: Phòng họp A – Trụ sở UBND tỉnh.
Thứ ba (30/5):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Phước Long. Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã Phước Long 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017(Giao BTV Thị ủy Phước Long chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Trụ sở Thị ủy Phước Long.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tài chính, Xây dựng, VP. UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ tư (31/5):
Sáng: - 07g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị chất vấn giữa 02 kỳ họp (thứ 3 – thứ 4) của HĐND tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần: Do TT HĐND tỉnh mời.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn kiểm tra 603 của BTV Tỉnh ủy chủ trì họp Đoàn kiểm tra 603. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. Nội dung: Công bố quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Thành viên Đoàn 603 (gồm các đ/c: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng BTG TU; Đ/c Lê Trường Sơn – TUV, Phó trưởng BNC TU; Đ/c Điểu Huỳnh Sang –TUV, PTBTT BDV TU; Đ/c Nguyễn Công Sởi – Phó Trưởng BTG TU; Đ/c Dương Thanh Huân – Phó Chánh VPTU; Đ/c Phí Quang Hường – Ủy viên UBKT TU; Đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt – PTP TC-ĐV BTC TU; Đ/c Huỳnh Thị Thanh Tú – PTPPT PTT, BTG TU; Đ/c Nguyễn Anh Đức – PTP LLCT&LSĐ, BTG TU; Đ/c Hoàng Minh Trình – PTP Tổng hợp, VPTU); Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng các đơn vị: Huyện ủy Bù Gia Mập, Huyện ủy Chơn Thành, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
Chiều: -  15g00: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức các đoàn cán bộ đi tham quan, nghỉ dưỡng năm 2017 (theo Kết luận số 88-KL/TU ngày 31/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
 Cùng dự: Lãnh đạo VPTU, Phòng Tài chính Đảng (VPTU).
Thứ năm (01/6):
Sáng:- 07g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy dự buổi tọa đàm khoa học giữa Đoàn khảo sát của Học viện CTQG Hồ Chí Minh với lãnh đạo tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần: Đại diện các đơn vị: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy mời các thành phần khác có liên quan (theo Công văn 1343-CV/TU ngày 26/5/2017 của BTV Tỉnh ủy).
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW chủ trì họp BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Bộ Chính trị (giao BTC Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu họp). Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Thành viên BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW (theo Quyết định số 665-QĐ/TU ngày 17/5/2017 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đ/c: Trưởng BTCTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTGTU, Trưởng BDVTU, Chánh VPTU, Phó trưởng BTCTU, Trưởng BQL các KKT tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Bí thư Đrng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh, GĐ Sở KH-ĐT, GĐ sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn); Tổ giúp việc BCĐ (giao BTC Tỉnh ủy thông báo đến thành viên Tổ giúp việc).
Chiều: -  14g00: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Phú. Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đồng Phú 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017(Giao BTV Huyện ủy Đồng Phú chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Đồng Phú.
Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Ngọc Trai – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Phụ trách Đảng bộ huyện Đồng Phú); đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tài chính, Xây dựng, VP. UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ sáu (02/6):
Sáng: - 07g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh. Nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW Đảng Khóa XII; công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (Giao BTV Đảng ủy Khối các Cơ quan chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng BTG TU (phụ trách Đảng bộ Khối các cơ quan); đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều: - 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy dự giao ban lãnh đạo các sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh. Thành phần cùng dự: Giao UBND tỉnh bố trí.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,395
  • Tháng hiện tại103,974
  • Tổng lượt truy cập446,234
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây