Lịch TT và BTV tuần thứ 25/202

Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2021

Số kí hiệu VB1082
Ngày ban hành 17/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 6 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 25 năm 2021 (từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2021)
- - - - -

Thứ hai (21/6):
     Sáng:          - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, Khu công nghiệp Minh Hưng 3, Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikico (Giao Ban Quản lý khu kinh tế chuẩn bị nội dung). Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Công thương, TN&MT, Xây dựng, LĐTB&XH, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thường trực huyện ủy Chơn Thành, Hớn Quản.
     Chiều:        - 14h00- 16h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 73 thông qua một số chương trình, đề án về Quy hoạch hệ thống giao thông, lập quy hoạch tổng thể sử dụng đất, lập quy hoạch phát triển đô thị (giao Đ/c Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở GTVT, Đ/c Giám đốc sở TN&MT chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c PBT – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Giám đốc sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở TN&MT; Giám đốc sở Xây dựng; Giám đốc sở GTVT.
- 16h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ ba (22/6):
     Sáng:        * Chương trình làm việc của Đ/c Nguyễn Văn LợiUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy như sau:
- 08h00 – 09h30’: Đi thăm và làm việc với HTX Bàu Nghé, thị xã Phước Long
- 09h30’: Đi thăm và làm việc với HTX sầu riêng, huyện Phú Riềng
Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT, Công thương, NN&PTNT, KH&CN, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; đại diện Thường trực: Thị ủy Phước Long, huyện ủy Phú Riềng (Giao Liên minh HTX tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung)
     Chiều:         - 14h00’- 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn LợiUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Hội Nông dân tỉnh báo cáo chủ trương xây dựng Hội quán và công tác chuẩn bị thành lập Hội quán tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở NN&PTNT, KH&CN, Công thương, Liên minh HTX tỉnh; thủ trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh.
- 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn LợiUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  chủ trì họp một số thành viên Ban Chủ nhiệm 74 thông qua một số chương trình, đề án về: đảm bảo Quốc phòng – an ninh; Quy chế đối ngoại quốc phòng – an ninh; Quyết định thành lập Ban chỉ huy thống nhất, Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất “đảm bảo quốc phòng – an ninh”; Đề án nâng cao chất lượng toàn dân bảo vệ ANTQ (Giao Đ/c Quách Thị Ánh – TUV, PTB Nội chính Tỉnh ủy thư ký Ban chủ nhiệm chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c TUV – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                          - Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (23/6):         
    Sáng:           - 08h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 4/2021 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                          Nội dung:
                          1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
2- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
3- Tổng kết công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
5-Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
6- Đánh giá việc triển khai, thực hiện các chỉ số PCI năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
                          Thành phần dự họp:  Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đoàn thể Chính trị - xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục thống kê tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, BQL các khu kinh tế, Liên minh HTX tỉnh, Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh; Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
                          (Đề nghị các đồng chí dự họp nghiên cứu tài liệu, góp ý trên phần mềm hopkhonggiay và phát biểu tại hội nghị; tại hội nghị chỉ thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và dành thời gian 20 phút đầu giờ để đại biểu nghiên cứu tài liệu).
Thứ năm (24/6):
     Sáng:          - 08h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Quân khu 7 dự hội nghị Đảng ủy Quân khu 7 về sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Phòng họp Đảng ủy Quân Khu 7 (số 204, Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).
                          - Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (25/6):
     Sáng:          - 08h00’: Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình  hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                          Thành phần dự họp: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy (thành viên Ban chỉ đạo).
                          Nội dung:
 1- Ban Chủ nhiệm 73: Thông qua kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Mời dự: Các Đ/c PCT UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Cục thuế tỉnh, Ban QLDA ĐT – XD tỉnh.
2- Ban Chủ nhiệm 74, 75,76: Thông qua một số chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                          Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung chương trình, đề án các Ban chủ nhiệm.
                          Đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung bản chính và bản tóm tắt gửi về VPTU trước ngày thứ tư (23/6/2021) để đăng hopkhonggiay, không trình bày tài liệu tại cuộc họp; đề nghị các đồng chí dự họp nghiên cứu và có ý kiến trên phần mềm. Nội dung báo cáo tóm tắt đề xuất cụ thể các chủ trương, chính sách thực hiện chương trình, đề án.


  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây