Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 32

Số kí hiệu VB639
Ngày ban hành 04/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/08/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  04 tháng 8 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 32 năm 2017 (từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017)
 
Thứ hai (07/8):
Sáng: - 09g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch, chương trình, danh sách các đối tượng tham quan, nghỉ dưỡng và chủ trương tham quan nghỉ dưỡng năm 2017. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều: - 14g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Tỉnh Đoàn về nội dung nhân sự, văn kiện chuẩn bị Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ XI. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- 15g00’: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy họp Chi bộ 1. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ ba (08/8):
Sáng: - 07g30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính và PCTN 6 tháng đầu năm 2017 (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Binh đoàn 16, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng các cơ quan Khối nội chính Tỉnh ủy.
- 07g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khóa IX tại xã Phước Tín. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Tín, Thị xã Phước Long.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 603 làm giám sát tại Huyện ủy Bù Gia Mập. Thành phần cùng đi: Theo Quyết định số 603-QĐ/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chiều: - 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực BCĐ phát triển kinh tế hợp tác tỉnh. Nội dung: Thông qua dự án đầu tư xây dựng HTX Nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đồng Phú; Dự thảo Quy chế làm việc của BCĐ; chủ trương đổi tên và kiện toàn BCĐ các huyện, thị xã (giao Liên Minh hợp tác xã tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Đ/c Chủ tịch LMHTX tỉnh, PCT UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở TN&MT, các đồng chí Thư ký BCĐ.
- 13g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khóa IX tại Phường Long Phước và Phường Phước Bình. Địa điểm: Hội trường UBND Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long.
- 14g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 603 làm giám sát tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Thành phần cùng đi: Theo Quyết định số 603-QĐ/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ tư (09/8):
Sáng: - 07g30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thành viên UBTCNS14 dự họp Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội Khóa 14. Địa điểm: Phòng họp 4A4, Nhà Quốc hội.
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn Giám sát của UBTV Quốc Hội làm việc với Thường trực HĐND huyện Chơn Thành. Địa điểm: Trụ sở HĐND – UBND huyện Chơn Thành. Thành phần cùng dự: Do Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và bố trí.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự Hội thảo khoa học về “Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các tỉnh Nam bộ” do Học viện CTQGHCM tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy Long an.
Chiều:- 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát của UBTV Quốc Hội. Địa điểm: Trụ sở HĐND tỉnh. Nội dung và thành phần cùng dự: Do Thường trực HĐND chuẩn bị và bố trí.
Thứ năm (10/8):
Sáng: - 08g00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền cho đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017). Địa điểm: Hội trường Khối vận Thị xã Đồng Xoài.
Chiều:- 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đ/c Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Nội dung: Những vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ sáu (11/8):
Chiều: - 13g30: Thường trực Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2017. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo về nội dung nhân sự, văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ XI. Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
2. UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
- Những nội dung kiến nghị với UBKT Trung ương và Thanh tra Chính phủ trong thực hiện Thông báo kết luận số 78-TB/UBKTTW, 337-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương và Kết luận 2299/KL-TTCP, Báo cáo 3021/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Mời dự: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
- Việc quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
- Việc triển khai thực hiện các dự án của Nhà đầu tư VINCOM theo chủ trương của Tỉnh ủy.
Giao UBND tỉnh mời các thành phần liên quan cùng dự nội dung do UBND tỉnh báo cáo.
3. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổng Công ty Cổ phần TM-XD về đầu tư điện mặt trời tại tỉnh.
Cùng dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường; Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Chánh VPUBND tỉnh.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay2,603
  • Tháng hiện tại65,767
  • Tổng lượt truy cập408,027
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây