Lịch TT và BTV tuần thứ 47/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 47

Số kí hiệu VB266
Ngày ban hành 15/11/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày  16 tháng 11  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 47 năm 2018 (từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018)
-----
Thứ hai (19/11)
     Sáng:        - 07 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2018. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                        Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
2- UBND tỉnh báo cáo: phương án dự toán ngân sách năm 2019 và phương án đầu tư công năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.
                        - Từ 09 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                        + Từ 09 giờ 00’ đến 10 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 789-QĐ/UBKTTW ngày 09/7/2018 của UBKT Trung ương thông qua kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với BTV Tỉnh ủy.
+ Từ 10  giờ 00’:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 và Kế hoạch đào tạo năm 2019; Kế hoạch về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
   Chiều:        - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tiếp).
                        Nội dung:
                        1- Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Phương án khắc phục các nội dung theo Kết luận của UBKTTW; Thông qua chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14/2018. Mời dự: Giám đốc sở: Tài chính, NN&PTNT; Tổng biên tập Báo Bình Phước; Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
2- Từ 15 giờ 00’ đến 16 giờ 00’:
- UBND tỉnh báo cáo: (1) tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;  (2) kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; (3) một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh (sửa đổi chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; sửa đổi chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực của tỉnh). Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
- Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo đề xuất của BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh về một số chính sách thông qua kỳ họp HĐND tỉnh phiên cuối năm 2018.
3- Từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 30’: Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo: nội dung tham mưu thành lập Tổ xây dựng Đề án xóa đói, giảm nghèo  vùng đồng bào dân tộc thiểu số
                        4- Từ 16 giờ 30’: Các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy theo Quyết định số 960, 961, 962, 963, 964- QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018. Thành phần dự họp: Trưởng, phó các đoàn kiểm tra, giám sát.
                        Lưu ý: Đề nghị các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy thực hiện theo nội dung Công văn số 699-CV/VPTU, ngày 15/11/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị 25 bộ tài liệu họp.
Thứ ba (20/11):      
   Sáng:          - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy   dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 Trường PTDT Nội trú THPT Bình Phước. Địa điểm: Tại Trường PTDTNT tỉnh.
   Chiều:        - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ tư (21/11):
     Sáng:        - 08 giờ 00’ đến 09 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh. Thành phần tham dự: Các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã.
- Từ 09 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất). Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
- Từ 10 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2018.
* Nội dung: Cả 03 hội nghị trên thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
* Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
    Chiều:        - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Thành phần dự họp: theo Quyết định 1175-QĐ/TU ngày 09/10/2018 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – PTB Thường trực BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV – PTB TT BTG Tỉnh ủy; Đ/c Lý Thanh Tâm, PGĐ phụ trách sở GD&ĐT; Đ/c Lê Thị Vân Anh, Trưởng phòng CSCB BTC Tỉnh ủy;
Thứ năm (22/11):
 Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chương trình, nội dung: Theo Kế hoạch số 142 -KH/TU, ngày    15/11/2018 của Tỉnh ủy.
Thành phần tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trừ các đồng chí Bí thư các huyện, thị ủy dự tại điểm cầu địa phương); Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc BanTổ chức Tỉnh ủy; Đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban Tổ chức các Đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh; Khối Doanh nghiệp tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Thứ sáu (23/11):  
     Sáng:        - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
                        Chương trình, nội dung: Theo Kế hoạch số 141-KH/TU ngày   14/11/2018 của Tỉnh ủy.
         Thành phần tham dự tại điểm cầu hội trường tỉnh: (1) Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh (những đồng chí đang công tác tại huyện, thị ủy thì không dự ở tỉnh); các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, hiện sinh sống trên địa bàn tỉnh; trưởng, phó các ban, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; UV BBKT Tỉnh ủy; hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng, phó các khoa trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các công ty cao su và các doanh nghiệp Nhà nước; lãnh đạo các hội. (2) Ủy viên Ban Thường vụ; báo cáo viên; trưởng, phó ban tuyên giáo các Đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự, Biên phòng, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. (3) Trưởng, phó phòng các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh.

                        Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)


Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay16,614
  • Tháng hiện tại250,170
  • Tổng lượt truy cập3,491,817
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây