Lịch TT và BTVTU tuần 23

Lịch TT và BTVTU tuần 23

Số kí hiệu VB937
Ngày ban hành 01/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày  01 tháng 6 năm 2018
 
                                                                   LỊCH LÀM VIỆC
                               CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                            Tuần thứ 23 năm 2018 (từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018)

                                                                                 -----
 
Thứ Hai (04/6)
Sáng:  - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (thời gian: đến hết ngày 15/6/2018). Địa điểm: Tại Hà Nội.
           - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Cục thuế tỉnh. Địa điểm: Phòng làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
           - Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đi công tác tại Hà Nội; thời gian đến hết ngày 07/6/2018.
Thứ Ba (05/6):
 Sáng: - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2018. Địa điểm: Tại Trung tâm hành chính công. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh mời.
 Chiều: - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ Tư (06/6):
Sáng:- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội. Nội dung: Giám đốc Quỹ Hỗ trợ ASXH báo cáo một số nội dung liên quan đến Quỹ. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Hội đồng Quỹ (gồm:Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Dũng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Quang Toản – TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đ/c Võ Văn Mãng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đ/c Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; đ/c Vũ Văn Thắng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long); đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ ASXH.
 Chiều:    - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ Năm (07/6):  
Sáng: - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian: cả ngày. Địa điểm: Thị xã Phước Long.
Thành phần: Do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí.
          - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ công bố các quyết định thực hiện Đề án 343 của Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Lộc Ninh.
Thứ Sáu (08/6):
Sáng:- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy họp phiên thứ 16/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS của Ban Chỉ đạo TW thực hiện Quy chế DCCS.
2. UBND tỉnh báo cáo: Tình hình giải quyết các vụ khiến kiện kéo dài, vượt cấp theo Kết luận số 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy; Tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án của Công ty Hải Vương trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo Công văn số 2169-CV/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy; chủ trương về chỉnh lý một đoạn địa giới hành chính mở rộng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng và một số kiến nghị của UBND tỉnh.
Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
3. Giám đốc Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội báo cáo một số nội dung liên quan đến Quỹ HT An sinh xã hội.
  Chiều: - 13 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục họp phiên thứ 16/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp; Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Khoa học – Công nghệ báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy. Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy); các Tổ trưởng Tổ thẩm định Đề án báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định Đề án của các cơ quan, đơn vị.
Thứ Bảy (09/6):
 Sáng:     - 07 giờ 30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 07/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo các chế độ, chính sách đối với các bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Do UBND tỉnh bố trí.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
4. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các cơ quan: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy).


                    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                                     đã ký
 
                                                                                         Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm165
  • Hôm nay9,045
  • Tháng hiện tại121,670
  • Tổng lượt truy cập3,363,317
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây