Lịch TT và BTVTU tuần 37

Lịch TT và BTVTU tuần 37

Số kí hiệu Lịch TT và BTVTU tuần 37
Ngày ban hành 06/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày  7 tháng 9  năm 2018

                                      LỊCH LÀM VIỆC
           CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
             Tuần thứ 37 năm 2018 (từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2018)
                                                              -----

Thứ hai (10/9)Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT - Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác Campuchia (Thời gian: Đến hết ngày 11/9/2018).
Thứ ba (11/9):
    Sáng:     - Từ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Đồng Phú trên địa bàn huyện Đồng Phú. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT,Tài chính, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Bí thư, chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (Đoàn tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 07 giờ 30’ để cùng đi, phương tiện đi do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí; giao UBND huyện Đồng Phú  chủ trì phối hợp các chủ đầu tư chuẩn bị nội dung, chương trình đi kiểm tra).
                   - Từ 10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường D – UBND huyện. Thành phần dự họp: Như thành phần đoàn đi kiểm tra các công trình trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo BTC Tỉnh ủy.
Thứ tư (12/9):
     Sáng: - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                Nội dung:
               1- Từ 07 giờ 30’ đến 09 giờ 00’:
                - Họp Tổ nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
              - Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ; (3) Bảo vệ chính trị nội bộ; (4) Dự thảo hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo Đề án 999 của Tỉnh ủy.
            2- Từ 09 giờ 00’ đến 10 giờ 30’: UBND tỉnh: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 (theo Công văn số 2378-CV/TU ngày 05/9/2018 của Tỉnh ủy); (2) Kiến nghị, đề xuất của các ngành. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
           3- Từ 10 giờ 30’: BGH Trường Chính trị tỉnh báo cáo phương án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: sở Tài chính; sở KH&ĐT; Xây dựng; BQL DA ĐT xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
   Chiều: - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp).
          Nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Đề án tái cơ cấu 02 doanh nghiệp Đảng; phương án sử dụng đất của 02 công ty Công su TNHH MTV: Bình Phước, Phước Long; một số kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Phước Long (Mời dự: Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Phước Long); (2) Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (3) Chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh; (4) Báo cáo những văn bản mới của Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy; (5) Báo cáo kiến nghị của các huyện, thị xã tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2018.
Thứ năm (13/9):
Sáng: - 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đoàn Đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
         - Từ 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Hội đồng Quản lý quỹ ASXH, phiên thứ 01/2018. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Nội dung: Về việc thành lập và quản lý quỹ ASXH tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh theo Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh, gồm: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – CT UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Võ Văn Mãng, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Nguyễn Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; Mời dự: Đại diện lãnh đạo: sở Tài chính, TN&MT, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Ban kiểm soát quỹ: Đ/c Vũ Lương, PCN UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng kế toán VPTU, Đ/c Đào Việt Hùng, PTP NS Sở Tài chính, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương, VPTU.
    Chiều: - 13 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                Nội dung:
            - Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) Báo cáo kết quả lấy ý kiến bổ sung nguồn quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) Báo cáo kết quả góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng.
             - Từ 15 giờ 00’: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Đề án tái cơ cấu 02 doanh nghiệp Đảng; mời dự: BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Phước Long; (2) Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (3) Báo cáo những văn bản mới của Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Thứ sáu (14/9):
    Sáng: - 10 giờ 00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, bố trí cán bộ đối với đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
                  
Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                           T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                 Nguyễn Văn Khánh
     

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm201
  • Hôm nay8,792
  • Tháng hiện tại121,417
  • Tổng lượt truy cập3,363,064
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây