Lịch TT và BTVTU tuần 51/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 51/2018

Số kí hiệu VB285
Ngày ban hành 13/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/12/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Bình Phước, ngày  14  tháng 12  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 51 năm 2018 (từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018)
-----
Thứ hai (17/12)
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường B – BTG Tỉnh ủy.
                   - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài năm 2018. Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
                   - 07 giờ 30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – PCT UBND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2018. Địa điểm: tại Thị ủy Bình Long.
          - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCT HĐND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú năm 2018. Địa điểm: Tại huyện ủy Đồng Phú.
- 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Phước Hải UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng năm 2018. Địa điểm: Tại huyện ủy Bù Đăng.
- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Địa điểm: tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
                   - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thắng Phúc, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập năm 2018. Địa điểm: Tại huyện ủy Bù Gia Mập.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh năm 2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh.
                   - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Địa điểm: tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thứ ba (18/12):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và Tổng kết chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Phú.
- 15 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Đại hội Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Thứ tư (19/12):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2018. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Báo cáo bổ sung một số nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 – Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Báo các các nội dung theo Công văn số 2553-CV/TU ngày 13/12/2018 của Tỉnh ủy về sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy; (4) Báo cáo tổng hợp nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2018.
2- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo nội dung tham mưu chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của UBKTTW; (2) Tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ng ày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7-BCHTW khóa XII về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
    Chiều:              - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long năm 2018. Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
          - 13 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng năm 2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
Thứ năm (20/12):
     Sáng:    - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện Vụ III - Ban Tổ chức Trung ương; Vụ VII – UBKTTW, Vụ II – VPTW Đảng; Các đồng chí Tỉnh ủy viên, ủy viên UBKT Tỉnh ủy; thủ trưởng các ban, sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch MTTQ và thủ trưởng các đoàn thể tỉnh; phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết 18,19 của BCH Trung ương (theo Quyết định 580-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy); Tổ trưởng, tổ phó Tổ kiểm tra, thẩm định Đề án của các huyện, thị ủy và các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh (theo Quyết định 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy);  Bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
     Chiều:   - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.
          - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
          - 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng năm 2018. Địa điểm: Tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
- 13 giờ 30’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh. Địa điểm: Tại Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Thứ sáu (21/12):  
    Sáng:      - 06 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018).
- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Chi ủy, BGĐ, trưởng, phó các phòng Sở Thông tin và truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở năm 2018, kiểm tra hệ thống CNTT tỉnh. Địa điểm: Tại sở Thông tin và Truyền thông. Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Tài chính, KH&CN; PGĐ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; các thành phần khác do Sở TT&TT mời.
          - 09 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018). Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: tại Huyện ủy Hớn Quản.
- 07 giờ 30’:  Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Đảng đoàn, Ban Thường trực và lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh năm 2018. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
   Chiều:     - 16 giờ 00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công tác BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: các đồng chí PCT HĐND tỉnh, PCT UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây