Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2024

Số kí hiệu 25/2024
Ngày ban hành 16/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 24 năm 2024 (từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2024)
------
Thứ Hai (17/6):
   Sáng:      - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự ghi hình phóng sự Đại hội UB MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024– 2029 (Giao MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Đài PTTH& Báo Bình Phước chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết Tỉnh ủy.
                   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ Ba (18/6):
     Sáng:     - 08h00’:  Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2024 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; (2) Xin chủ trương thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, biên chế, tổ chức Đảng của đơn vị hành chính cấp huyện mới sau sắp xếp; (3) Dự thảo Báo cáo và Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra số 190 của Ban Tổ chức Trung ương.
                   2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị; (4) Dự thảo Báo cáo phục vụ xây dựng Chuyên đề 9 “Tuyên truyền giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật dưới góc độ quản lý nhà nước – Thực trạng và giải pháp; (5) Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Quy định về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ (Tờ trình số 767-TTr/BTCTU ngày 13/6/2024); mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (2) Văn bản xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương về việc bố trí đối với các trường hợp có vấn đề chính trị theo Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị;
                    2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa X.
                    3. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo:
                    - Các nội dung trình kỳ họp giữa năm và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh; các ban liên quan của HĐND tỉnh và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                     - Tiến độ, tình hình triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Tư (19/6):
    Sáng:      -Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Chủ trương giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.
                    2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa X.
                   3. BCS đảng UBND tỉnh:
                   - Các nội dung trình kỳ họp giữa năm và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh; các ban liên quan của HĐND tỉnh và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   - (1) Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị; (3) Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới;
                
 Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.

Thứ năm (20/6):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp (Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự). Địa điểm: Tại phòng Khánh Tiết Tỉnh ủy.
                   - 08h00’:  Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Đ/c Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Đ/c Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Đ/c Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh; Đ/c Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn; Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh phụ trách lĩnh vực; Đ/c Trưởng Phòng Tổ chức đảng-đảng viên BTC Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 18h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó thư Thường trực Tỉnh ủy dự gặp mặt các Đoàn cán bộ lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ về dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh, thành Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2024. Địa điểm: Tại Khách sạn An Lộc, thị xã Bình Long.
Thứ Sáu (21/6):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ đội Biên phòng tỉnh.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long
     Chiều:   - 14h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung: (1) Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Các nội dung trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa X.
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh. Mời dự: Đ/c GĐ sở Nội vụ; GĐ sở Xây dựng, Tài chính, Ngoại vụ, Cục Thống kê; Chủ tịch UBND: thị xã Chơn Thành, thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản.

 
                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)      

Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây