Lịch TT và BTVTU tuần thứ 33/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 33/2023

Số kí hiệu VB2371
Ngày ban hành 13/08/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 33 năm 2023 (từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2023)
------
 
Thứ Hai (14/8):
  Sáng:    - 09h00’- 09h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo nhân sự thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.
- 09h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình).
                + 09h30’ – 10h00’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (Bước 1). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy.
                    + 10h00’ – 10h30’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên; bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
                   + 10h30’ – 11h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
                   + 11h00’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (Bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- 16h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Đ/c Phạm Thành Chung - PGĐ sở Nội vụ; các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện Hớn Quản.
Thứ Ba (15/8):
    Sáng:      - 08h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
+ 08h30’ – 09h00’: Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Bù Gia Mập (Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh; Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV – GĐ Công an tỉnh; Đ/c Phùng Hiệp Quốc – TUV, GĐ Sở LĐTB&XH; Đ/c Lý Trọng Nhân – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện Bù Gia Mập.
+ 09h00’: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: tại Huyện ủy Bù Gia Mập. Thành phần dự: Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV – GĐ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo: BCS đảng UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, sở Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT; GTVT, Công thương, GD&ĐT, VHTT&DL, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh ủy VP UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến góp ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh, thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
- 15h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Gia Hòa – PCVP UBND tỉnh; các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện Lộc Ninh.
Thứ Tư (16/8): 
    Sáng:       - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sử dụng, quản lý biên chế năm 2023 và giai đoạn 2024-2026 (2) Quy định về cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; (3) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; (4) Cho ý kiến về đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (5) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xét tinh giảm biên chế.
2. Trường Chính trị tỉnh thông qua: Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại tỉnh.
                    3. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch thực hiện Kết luận 54-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
                    4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịvề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; (2) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; (3) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị văn hóa cấp tỉnh năm 2023. Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ năm (17/8):
  Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sử dụng, quản lý biên chế năm 2023 và giai đoạn 2024-2026; (2) Quy định về cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; (3) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030;  
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch thực hiện Kết luận 54-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; (2) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; (3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 . Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
     Chiều:    - 13h30’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
                    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Quốc Bình, UVBTV Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề  Chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2019 – 2025” do Quân khu 7 tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Quân khu 7.
Thứ Sáu (18/8):
 Sáng:     - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
                - 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia các hoạt động cùng Đoàn công tác của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Nước tại tỉnh (có chương trình riêng).

                Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây