Lịch TT và BTVTU tuần thứ 49/2021 (bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 49/2021 (bổ sung)

Số kí hiệu 2059
Ngày ban hành 03/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 49 năm 2021 (từ ngày 06/12 đến ngày 10/12/2021)
- - - - -

Chủ nhật (05/12):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 do Đoàn ĐBQH tỉnh mời (Thời gian: cả ngày). Địa điểm: Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ hai (06/12):
Sáng:    - 07h45’: Thường trực Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (Thời gian: cả ngày). Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đại diện lãnh đạo UBND tỉnh dự diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ 3 - Industry Summit 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số” theo hình thức trực tuyến do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần, nội dung: Theo Công văn số 673-CV/TU, ngày 01/12/2021  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v phối hợp tổ chức điểm cầu trực tuyến Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghệ 4.0 tại Bình Phước
Thứ ba (07/12):
Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (Thời gian: cả ngày). Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Huỳnh Anh Minh -TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông -Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài Chính, Xây Dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước; Thường trực Liên minh Hợp tác xã.

Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học cấp Bộ, chủ đề “Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chỉ huy - Công an tỉnh Bình Phước.
Thứ tư (08/12):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội thảo xúc tiến đầu tư Hàn Quốc bằng hình thức trực tuyến do UBND tỉnh mời. Địa điểm: Hội trường G - UBND tỉnh.
- 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Bùi Xuân Thắng - UV.BTV, Giám đốc Công an tỉnh dự Hội thảo khoa học Quốc gia “Bảo đảm chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng” do Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng tổ chức (hình thức trực tuyến). Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chỉ huy - Công an tỉnh Bình Phước.
Chiều:  - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 39/2021. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
              Nội dung:
1. Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp) báo cáo Đề án phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2022.
Thứ năm (09/12):
Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức (Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
 Nội dung, địa điểm, thành phần ở các điểm cầu: thực hiện theo Kế hoạch số 57 - KH/TU, ngày 03/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- 07h30’: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ủy quyền đ/c Vũ Tiến Điền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Địa điểm: tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh. Địa điểm: tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Thứ sáu (10/12):
Sáng     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 20/2021. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức đảng, đảng viên.
2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2022.
 - 10h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 40/2021. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344) báo cáo nội dung: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Chiều: - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục họp phiên thứ 40/2021. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
 Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344) báo cáo các nội dung:
1. Đề án Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025). Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.
Thứ bảy (11/12):
Sáng   - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị tỉnh.
  - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Trần Tuyết Minh - UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức (hình thức trực tuyến). Địa điểm: Phòng họp B - Công an tỉnh Bình Phước.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG






Nguyễn Văn Khánh
                          

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay25,443
  • Tháng hiện tại471,663
  • Tổng lượt truy cập7,844,128
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây