Lịch UBND tỉnh tuần thứ 14/2019

Lịch UBND tỉnh tuần thứ 14/2019

Số kí hiệu VB733
Ngày ban hành 29/03/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                              Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020  đến ngày 03/4/2020)

THỨ HAI (ngày 30/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Dự Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020” do Bộ Tài chính tổ chức (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung để lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Ban QLDA ĐTXD tỉnh; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước Bình Phước.
3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tham gia Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy). Nội dung: Thông qua (lần 2) dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X (Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 30/3/2020 đến 17 giờ 00 ngày 03/4/2020).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trần Văn Mi: Chủ trì họp:
- 14 giờ 00: Thông qua kịch bản điều hành kinh tế xã hội đảm bảo giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp; giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, CN Ngân hàng nhà nước tỉnh; VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
-15 giờ 30: Kế hoạch công bố Kết luận Thanh tra Chính phủ; Thông qua chính sách để giải quyết cho các đối tượng khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; VPUB: LĐVP, Ban TCD, Phòng NC.
Đia điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng xét tặng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020: Chủ trì họp Hội đồng xét tặng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng gồm các ông (bà): Lý Thanh Tâm - GĐ Sở GD&ĐT; Đỗ Thanh Tâm - Trưởng ban TĐKT tỉnh- Phó Chủ tịch; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT; Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD&ĐT; Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT; Đỗ Thanh Dũng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; Phạm Hồng Thắng - CVP Sở GD&ĐT; Trần Ngọc Thắng - TP. GDTrH Sở GD&ĐT; Nguyễn Ngọc Tú - TP.TTr-KĐCLGD Sở GD&ĐT; Trần Văn Thường - TP. GDTH-MN Sở GD&ĐT; Đỗ Xuân Quyết - CV. Văn phòng Sở GD&ĐT; Nguyễn Thị Nhật Linh - Nhà giáo Ưu tú, Giáo viên Trường Mầm non Phú Riềng, huyện Phú Riềng; Bà Hoàng Thị Mỹ Nhung - Nhà giáo Ưu tú, Phó Hiệu trường THCS Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh; Mạc Thị Thanh Bình - Nhà giáo Ưu tú, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chơn Thành; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 31/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh nội dung phát biểu tại Hội nghị, thời lượng không quá 07 phút).
Kính mời dự: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Công Thương, Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD tỉnh; LĐVP, phòng TH, KGVX.
Thời gian, địa điểm: Buổi sáng bắt đầu 08 giờ 00, buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT; Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Thành phần: Như thành phần buổi sáng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 01/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 09/2020, nội dung: Ban Cán sự UBND tỉnh báo cáo:
- Thông qua kịch bản điều hành kinh tế xã hội đảm bảo giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Kế hoạch công bố Kết luận Thanh tra Chính phủ (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Thông qua chính sách để giải quyết cho các đối tượng khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Chánh Thanh tra tỉnh,  Chỉ huy trưởng Bộ CH Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 09/2020, nội dung:
- 14 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
- 15 giờ 00: Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Công an tỉnh báo cáo các vụ việc liên quan đến cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
- 16 giờ 00: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) việc thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy; (2) kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền ông Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung: thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền 1 lần cho Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú để đầu tư hạ tầng KCN Nam Đồng Phú.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng gồm các ông, bà: Phạm Văn Liêm - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Đồng Phú; thành viên Tổ giúp việc (giao Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trần Văn Mi: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 02/4)
SÁNG + CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch); CBCC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh trực Lễ theo quy định.
THỨ SÁU (ngày 03/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 05/2020, nội dung:
- 08 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
- 09 giờ 00: Đảng uỷ Quân sự tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 09 giờ 30: Đảng uỷ Công an tỉnh báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ theo nội dung Công văn số 988-CV/VPTU ngày 20/02/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 10 giờ 00: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều Bình Phước đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trần Văn Mi: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh quý I/2020 do Pho Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                    (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNGPhạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây