Lịch UBND tuần thứ 15/2019

Lịch UBND tuần thứ 15

Số kí hiệu VB408
Ngày ban hành 06/04/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 05 tháng 4 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

THỨ HAI (ngày 08/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 12/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đường ĐT.741 đoạn Đồng Xoài - Bàu Trư (Quỹ Đầu tư phát triển, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo theo Thông báo số 53/TB-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Xây lắp Miền Nam (Quỹ Đầu tư phát triển mời); VPUB: LĐVP, phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo phương án quản lý, bảo vệ diện tích rừng từ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Ban QLRPH Bù Đăng, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú (giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Campuchia (các thành phần cùng đi theo Quyết định của UBND tỉnh, đến hết ngày 11/4/2019).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2019.
Mời dự: Thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh.
- 16 giờ 00: Nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực, BTV Tỉnh ủy; kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.
Mời dự: Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Dự tập huấn chữ ký số (Trung tâm Tin học - Công báo chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: LĐVP,  các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 09/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp thông qua biên bản kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND và Trưởng Ban QLDA: thành phố Đồng Xoài, huyện Lộc Ninh; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp thống nhất nội dung khảo sát, tham vấn xây dựng Nghị quyết ngành điều (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Đoàn 1 theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự giao ban khối nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2019 do Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.
Mời dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa và lãnh đạo các đơn vị theo lịch làm việc tuần thứ 15 của Thường trực và BTV Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh quý I/2019 (Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước chuẩn bị).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng giám sát gồm các ông/bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Đăng Khoa - GĐ Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Lã Thị Thu Hương - PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Huỳnh Văn Thành - TP. PC46 Công an tỉnh; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019; kết quả thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Trung tâm Hành chính công; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 10/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) để trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác PCPNN năm 2018 và phương hướng năm 2019 (Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Lưu ý: Hội nghị theo chế độ “Mật”, không ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và đưa tin về Hội nghị.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh (Sở Ngoại vụ mời), UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và làm việc với Đảng ủy, BGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở Y tế về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực sự nghiệp y tế (Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Lãnh đạo và các đơn vị có liên quan thuộc Sở Y tế (do Sở Y tế bố trí); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự buổi kết nối Việt Nam - Hà Lan nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Hà Lan tại Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 12 giờ 00 tại phòng Thăng Long, khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng quản lý Quỹ Khởi nghiệp (Quỹ Khởi nghiệp chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, ông Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ Khởi nghiệp, ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex Bình Phước;  khu công nghiệp Sikico, dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ; khu thương mại An Lộc và làm việc Công ty Hải Vương về tình hình triển khai khu nông nghiệp công nghệ cao, tiến độ triển khai việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc của Công ty Hải Vương; Ban Quản lý khu kinh tế thông báo nội dung, chương trình đoàn đến thăm, làm việc tại các khu  công nghiệp).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước; địa điểm làm việc với Công ty Hải Vương tại Khách sạn An Lộc.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 11/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước 2016-2020.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở KH&CN, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở Nông nghiệp &PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Lê Văn Duyệt  - PTP.QLKH, Sở KH&CN; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương (UBND huyện Hớn Quản chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, UBND huyện Hớn Quản, UBND xã Minh Tâm, An Phú, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (UBND huyện Hớn Quản mời); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại UBND huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp trực tuyến thống nhất sử dụng phần mềm để gửi, nhận văn bản qua trục liên thông LGSP của tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Lưu ý: cấp huyện họp tại phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố (giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT và văn thư các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các doanh nghiệp viễn thông VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước, đơn vị cung cấp phần mềm (Sở Thông tin và Truyền thông mời); VPUB: phòng KGVX, TT TH-CB.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh và phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì họp công bố bàn giao tài liệu dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bình Phước (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần, thời gian, địa điểm: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời cụ thể.
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Chủ trì Hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác quý I/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp Trung tâm TTCH Công an tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội thảo xúc tiến đầu tư “Cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” do Bộ Công Thương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng Hội nghị, tầng 2 Cung Hữu nghị Việt Xô (97 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).


CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Giao ban Khối Kinh tế Tổng hợp, nội dung: đánh giá kết quả hoạt động quý I/2019, phương hướng quý II/2019 (các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Công văn số 628/VPUBND-TH ngày 03/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Phước, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Xem xét, cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng tại xã Thanh An, thị xã Bình Long của Công ty Cổ phần ĐT TC Bình Phước (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Bình Long, UBND xã Thanh Lương (UBND thị xã Bình Long mời), Công ty Cổ phần ĐT TC Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 12/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 30: Nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc quyết toán hạng mục phát sinh duy tu sửa chữa, đảm bảo giao thông thuộc dự án BOT QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT.
- 08 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả bán đấu giá dự án cáp treo Bà Rá (Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
- 09 giờ 30: Nghe báo cáo những tồn tại, vướng mắc trong việc bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước sang Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai về khai thác cát trên sông Đồng Nai (cả ngày).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Đăng, UBND các xã có liên quan của huyện Bù Đăng (UBND huyện Bù Đăng mời); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại UBND huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ (đến hết ngày 14/4/2019).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Lễ khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ VIII, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
        •                                    TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                               
                                                                               Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây