Lịch UBND tuần thứ 26/2019

Lịch UBND tuần thứ 26

Số kí hiệu VB473
Ngày ban hành 21/06/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                              Bình Phước, ngày 21 tháng 6 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

CHỦ NHẬT (ngày 23/6)
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Giao lưu hữu nghị giữa sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên nước bạn Campuchia, Lào (Phòng KGVX cùng dự).
- Thành phần: Theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh.
- Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (Dự tiệc chiêu đãi lúc 12 giờ 00).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 29/6/2019) theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh.
THỨ HAI (ngày 24/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp Cục bảo vệ môi trường Miền Nam về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, VPUB: Phòng KT.
- Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện Đề án hợp nhất Báo Bình Phước, Đài PT-TH Bình Phước.
- Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 25/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 26/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, Phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
- 8 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Tổng hợp.
- 9 giờ 30: Họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đơn vị được giao quản lý khu đất dự kiến đấu giá chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Giám đốc Công ty XSKT&DVTH Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trao Quyết định nghỉ hưu cho bà Phan Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
- Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; VPUB: LĐVP, phòng NC.
- Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30, Phòng họp VIP, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
a) Trưởng ban Dân tộc: Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng lần thứ I, năm 2019.
- Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường TT Văn hóa - Thể thao, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
b) Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.


CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo việc thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Minh Hưng III (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty CP KCN Cao su Bình Long (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: LĐVP, phòng KT.
- 15 giờ 30: Nghe báo cáo việc mua bán tài sản trúng đấu giá giữa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé và Công ty CP ĐT & TM Việt Tín (Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé; VPUB: LĐVP, phòng KT.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Bình Phước: Chỉ đạo, kiểm tra công tác thi trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng đến hết ngày 28/6/2019, phòng KGVX cùng đi).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1152-QÐ/TW, ngày 01/4/2019 của Bộ Chính trị.
- Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo của BTVTU về triển khai thực hiện Quyết định 1152-QÐ/TW ngày 01/4/2019 của Bộ Chính trị.
- Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Phòng họp C - Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 26/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
a) Giám đốc Sở Nội vụ: Dự Hội nghị Sơ kết về công tác dân vận; về Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Huyện ủy Bù Đốp.
b) Trưởng ban Dân tộc: Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Đăng lần thứ III, năm 2019.
- Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
c) Lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
- Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00 tại Quảng trường 23/3.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ủy quyền Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
- Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh); Trưởng Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố; Chính trị viên (hoặc Chính trị viên phó) Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời); Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 11 huyện, thị xã, thành phố (giao UBND các huyện, thị xã, thành phố mời); Đại biểu của huyện Bù Gia Mập (giao UBND huyện Bù Gia Mập mời).
- Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Hội trường C, UBND huyện Bù Gia Mập.
THỨ NĂM (ngày 27/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác tại tỉnh Kratie và tỉnh Tabong Khmum, Vương quốc Campuchia (đến hết ngày 28/6/2019)
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Đồng Xoài lần thứ I, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự họp mặt Hội viên Cựu chiến binh là đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh.
TỐI:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Dạ Hội điện ảnh tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Lễ khai mạc Liên hoan múa rối khu vực phía Nam.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 28/6)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Bế mạc Liên hoan múa rối khu vực phía Nam (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
        •                                 TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                               
                                                                              Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại255,911
  • Tổng lượt truy cập3,497,558
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây