Lịch UBND tuần thứ 7/2020

Lịch UBND tuần thứ 7

Số kí hiệu VB670
Ngày ban hành 09/02/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                              Bình Phước, ngày 07 tháng 02 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 (từ ngày 10/02/2020  đến ngày 14/02/2020)

THỨ HAI (ngày 10/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 07 giờ 30: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Địa điểm: Phòng khách VIP Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch Khu TTTM Đồng Xoài và Khu dân cư, tái định cư Phú Thịnh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 09 giờ 30: Thông qua Đề án sắp xếp xe ô tô công phục vụ công tác theo chức danh và phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty TNHH MTV DVTH XSKT Bình Phước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bình Phước; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Công ty TNHH Shyang Ying thuộc Khu Công nghiệp Đồng Xoài 2.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND Thành phố Đồng Xoài; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Công ty TNHH Shyang Ying.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; Giám đốc Viễn thông Bình Phước; Giám đốc Viettel Chi nhánh Bình Phước; Giám đốc Bưu điện tỉnh; thành viên Tổ giúp việc (giao Sở Thông tin và Truyền thông mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, nội dung: đi kiểm tra các công trình đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đồng Phú (Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp với huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí đưa đoàn đi kiểm tra các công trình).
Cùng dự: Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Công ty Becamex Bình Phước và các thành phần có liên quan theo Lịch làm việc của TTTU tuần 07/2020; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
- 15 giờ 30: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú, nội dung: Huyện uỷ Đồng Phú chủ trì phối hợp với Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ và vướng mắc trong triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Thành phần: Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Becamex Bình Phước và các thành phần có liên quan theo Lịch làm việc của TTTU tuần 07/2020; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Mời dự: Thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 1524-QĐ/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Quốc Bình - CHT Bộ CHQS tỉnh, Trần Văn Chung - GĐ Sở VH,TT&DL, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Bùi Minh Soái - CHT Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Huỳnh Văn Sách - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - GĐ Đài PT-TH và Báo Bình Phước, Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ, Quách Ái Đức - GĐ Sở Y tế, Nguyễn Quốc Bảo - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Vũ Sao Sáng - PGĐ Sở TT&TT, Nguyễn Thành Phương - PCVP Tỉnh ủy, Đoàn Như Viên - PGĐ Đài PT-TH và Báo Bình Phước, Phan Văn Thảo - PGĐ Đài PT-TH và Báo Bình Phước; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các bộ phận có liên quan (do Giám đốc Sở bố trí); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại huyện Bù Gia Mập và xã Bù Gia Mập.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe UBND huyện Đồng Phú báo cáo các nội dung liên quan đến việc đấu giá, bàn giao tài sản và cơ sở nhà đất (chợ Đồng Phú, trụ sở UBND xã Tân Tiến, Trạm CNTY và Trạm BVTV huyện theo đề nghị của UBND huyện Đồng Phú tại Công văn số 195/UBND-KT ngày 06/02/2020).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét hạng viên chức nghề nghiệp tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì, họp Hội đồng xét hạng viên chức nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công chức - Viên chức (Sở Nội vụ); VPUB: Phòng Nội chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp Sở Nội vụ.
4. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 12/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phòng KT chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Hòa - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Lễ giao nhận quân năm 2020.
Cùng dự: Ông Nguyễn Quốc Bình - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính; Ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Riềng (thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với lãnh đạo Thanh tra tỉnh về tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan (giao Thanh tra tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trần Tuyết Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 13/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 02 năm 2020, nội dung:
- 08 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (1) báo cáo xin chủ trương về công tác cán bộ; (2) Báo cáo đề xuất cho chủ trương đối với một số vướng mắc trong thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Ban Chỉ đạo các ngày Lễ của tỉnh: Báo cáo nội dung, chương trình, kế hoạch Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2020).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chánh VP UBND tỉnh.
- 09 giờ 30: Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh: Báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Lộc Ninh.
- 10 giờ 00: Thường trực Thị ủy Phước Long: Báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thị xã Phước Long.
- 10 giờ 30: Thường trực Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy (tầng 2).
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 14 giờ 00: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 02 năm 2020, nội dung: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:
(1) Tình hình Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 01/2020; (2) Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư cùng dự báo cáo).
(3) Kiến nghị của các ngành, địa phương (PCVP Nguyễn Tín Nghĩa cùng dự và báo cáo).
(4) Kế hoạch bán đấu giá đất công trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
(5) Báo cáo các nội dung trình kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa.
- 16 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ của tập đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- 16 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác quy hoạch sử dụng đất và bàn giao đất của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam chuẩn bị nội dung).
Mờ dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy (tầng 2).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 14/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trần Tuyết Minh: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 02 năm 2020, nội dung:
- 08 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (1) Báo cáo công tác cán bộ; (2) Báo cáo đề xuất cho chủ trương đối với một số kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Báo cáo kết quả việc tiếp thu  ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Bước 2.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh.
- 10 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Bước 3.
- 10 giờ 30: Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Bước 4.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; các thành phần theo Lịch làm việc của TTTU tuần 07/2020.
- 11 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Bước 5.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; các thành phần theo Lịch làm việc của TTTU tuần 07/2020.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự họp Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh, nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Ngân hàng CSXH tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Ban đại diện gồm các ông/bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trần Văn lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trương Quang Dũng  - GĐ Ngân hàng nhà nước CN Bình Phước, Huỳnh Thị Thùy Trang - PGĐ phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đào Thị Lanh  - CT Hội Nông dân tỉnh, Trương Thanh Dũng - GĐ Ngân hàng CSXH tỉnh, Nguyễn Thị Hương Giang - CT Hội LHPNVN tỉnh, Huỳnh Văn Nước - CT Hội CCB tỉnh, Trần Quốc Duy - BT Tỉnh đoàn; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KGVX.
Thời gian, địa điềm: 14 giờ 00 tại Ngân hàng CSXH tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (Phòng KT chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự họp mặt báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020 (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                    (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay13,238
  • Tháng hiện tại157,618
  • Tổng lượt truy cập5,775,198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây