Lịch UBND tuần thứ 9/2020

Lịch UBND tuần thứ 9

Số kí hiệu VB704
Ngày ban hành 23/02/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                              Bình Phước, ngày 21 tháng 02 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 24/02/2020  đến ngày 28/02/2020)

THỨ HAI (ngày 24/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 07 giờ 00: Dự trao đổi đầu giờ của Bí thư Tỉnh ủy với Bí thư các huyện, thị, thành uỷ.
Cùng dự: Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Nhà khách Tỉnh uỷ (đường Lê Duẩn).
- 08 giờ 30: Thường trực Tỉnh uỷ Hội ý thông qua việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 09/2020.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm PVHCC).
- 10 giờ 30: Làm việc với Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Anh Hoàng về: Diện tích chồng lấn các dự án điện mặt trời; dự án thủy điện Đắk R’lấp 3.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (theo Chương trình riêng - cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 13 giờ 30: Nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công việc chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh và Trưởng ban Tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cho các thành viên (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Tổ chức, gồm các ông, bà: Trần Thị Ánh Tuyết - Q.GĐ Sở Nội vụ, Lê Thị Xuân Trang - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hà Anh Dũng - PTB Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyễn Thành Phương - PCVP Tỉnh ủy, Bùi Quốc Bảo - PTB Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Minh Nhâm - Giám đốc - Tổng Biên tập Đài PT - TH và Báo Bình Phước, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Minh Quang  PGĐ phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Từ Phương Nam - PGĐ Sở Y tế, Vũ Tiến Điền - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huỳnh Văn Sách - PGĐ Công an tỉnh, Kiều Hữu Quang - PCT Cục Thống kê tỉnh, Bùi Thị Minh Thúy - PCT UBND thành phố Đồng Xoài, Lê Văn Sâm - TP Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trần Thị Thúy Minh - TP Phòng Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh; Đỗ Thanh Tâm - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; VPUB: Phòng NC.
- 15 giờ 00: Nghe Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo kết quả thanh tra về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về  thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Thành viên Đoàn Thanh tra số 1615/QĐ-UBND, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Ninh, Chơn Thành, Phú Riềng, Đồng Phú; đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, các phòng, ban: Nội chính, Tiếp Công dân. (Giao Trưởng Đoàn Thanh tra số 1615/QĐ-UBND chuẩn bị nội dung và thông báo đến thành viên Đoàn).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng.
Cùng dự: Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT.
- 15 giờ 00: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng tầm nhìn chiến lược tỉnh Bình Phước (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; PGĐ Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc VNPT Bình Phước; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Hội thảo về xây dựng Bộ tiêu chí, công tác huy động nguồn lực và mô hình tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025, vùng Đông Nam bộ.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00 tại Hội trường C1, Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 11 đường Trường Chinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
THỨ BA (ngày 25/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự trao đổi đầu giờ của Bí thư Tỉnh ủy với Lãnh đạo UBND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Cục Thuế; Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020 cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố (Phòng NC chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2010-2015”.
Thành phần: Thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu theo quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bình Phước gồm các ông/bà: Đặng Hà Giang - PGĐ phụ trách Sở KH&CN; Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở NN&PTNT; Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch LHHKHKT tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm - GĐ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Lê Văn Duyệt - PTP.QLKH&CN, Sở KH&CN; các nhà khoa học (Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh:
- 07 giờ 30: Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị tổng kết công tác giảm nghèo và 1.000km đường giao thông nông thôn (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT và các bộ phận có liên quan (do đơn vị bố trí); VPUB: Phòng KGVX, KT.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
- 08 giờ 30: Làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, nội dung:
- 09 giờ 00: Kiểm tra tình hình xây dựng, hoạt động ở Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikiko (Tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 07 giờ 45 để cùng đi).
Thành phần: Thủ trưởng các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Hớn Quản, UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikiko.
- 10 giờ 00: Làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương về tình hình thực hiện các dự án Khu công nghiệp, Khu dân cư, Trung tâm thương mại, Khu nông nghiệp công nghệ cao; các dự án hợp tác với Tỉnh uỷ.
Thành phần: Thủ trưởng các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Hớn Quản, UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Khách sạn An Lộc - Bình Long.
6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Chánh Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công ty cao su (Bình Phước, Lộc ninh, Bình Long, Phú Riềng, Sông Bé, Đồng Phú), Điện lực Bình Phước, Nhà máy xi măng Bình Phước, Công ty Thủy điện Thác Mơ, Công ty Thủy điện Cần Đơn, Công ty Thủy điện Srok Phú Miêng, Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su, Trường Cao đẳng sư phạm; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, P.NC. (Cụ thể theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Lâm, thành viên Ban Chỉ đạo NTM: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
- Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Hiếu, thành viên Ban Chỉ đạo NTM: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Minh Lập và xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND xã Minh Lập; 13 giờ 30 tại xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành.
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Tín Nghĩa: Họp xem xét nguồn kinh phí chi trả chi phí đã đầu tư trên diện tích thu hồi của Công ty TNHH XDTM và DV Gia Thiện.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Quỹ ASXH tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Thành ủy Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận có liên quan (do Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí); đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban QLDA ĐTXD tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với các ông/bà: Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Huỳnh Thị Bé Năm - PCĐ Sở Nội vụ, Văn Thanh Bình - PGĐ Sở Y tế, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Văn Hoàng - PTB Ban Quản lý Khu Kinh tế (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế; các ông/bà: Đặng Hà Giang, Huỳnh Thị Bé Năm, Văn Thanh Bình, Đỗ Minh Trung, Đào Văn Hoàng; VPUB: CVP, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức (giao Sở Xây dựng xác định doanh nghiệp và mời khoảng 15 doanh nghiệp tham dự).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; VPUB: LĐVP, Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 26/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự Hội nghị trực tuyến về sắp xếp các Chi cục Thuế.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Kho bạc nhà nước tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ phường An Lộc, thị xã Bình Long, Đại hội Điểm của Đảng bộ thị xã (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Cùng đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, Bệnh viện tỉnh; thăm và làm việc với Sở Y tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020).
Thành phần: Đại diện các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban QLDA ĐTXD tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Y tế.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Quốc Hiệp, thành viên Ban Chỉ đạo NTM: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Gặp mặt, làm việc với đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến điều trên địa bàn tỉnh (giao Sở Công Thương xác định và mời khoảng 15 doanh nghiệp tham dự).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy; Hiệp hội Điều Việt Nam (Sở Công Thương liên hệ và mời).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Cục Hải quan; VPUB: LĐVP, Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (Phòng KGVX chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ban Dân tộc.
THỨ NĂM (ngày 27/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 04 năm 2020, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy:
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (đã tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Phiên họp thứ 3/2020 ngày 20/02/2020).
(2) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều; Dự thảo Nghị quyết về Phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Các nội dung cần xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ phường An Lộc, thị xã Bình Long, Đại hội Điểm của Đảng bộ thị xã.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp B, trụ sở HĐND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Quốc Hiệp, thành viên Ban Chỉ đạo NTM: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng KHCN ủy quyền Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu chế tạo máy cạo mủ cao su tự động”.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu theo quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Bình Phước, gồm các ông/bà: Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở NN&PTNT; Nguyễn Xuân Giáp - Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su; Phạm Kim Trọng - PCT. Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thanh Tường - PGĐ Trung tâm khuyến công và phát triển công nghiệp thuộc sở Công thương; Lê Văn Duyệt - PTP.QLKH&CN, Sở KH&CN; Các nhà khoa học (Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trần Tuyết Minh: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 03 năm 2020, nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Báo cáo việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời một số đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và thực hiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh có liên quan cùng dự Hội nghị).
Mời dự: Các thành viên theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 và Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 28/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 08 giờ 00: Dự họp Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), nội dung:
(1) Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
(2) Thông qua báo cáo phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
(3) Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; các thành phần theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy tuần 09/2020; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Lãnh đạo Tập đoàn Lavifood.
Mời dự: Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đâu tư, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa.
 Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự họp mặt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với Già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020 (Phòng KGVX chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước).
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Quốc Hiệp, thành viên Ban Chỉ đạo NTM: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với đoàn công tác Trung ương (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trần Tuyết Minh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                    (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay14,303
  • Tháng hiện tại59,648
  • Tổng lượt truy cập7,931,639
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây