Lịch làm việc BTGTU - Tuần 49/2023

Lịch làm việc BTGTU - Tuần 49/2023

Số kí hiệu VB1966
Ngày ban hành 02/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24  tháng 11 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 49 năm 2023 (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023)
 
CHỦ NHẬT (03/12):
CHIỀU 14h00: Phòng Lý luận – Văn hóa – Lịch sử Đảng; Giang, Đăng: Kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
THỨ HAI (04/12):
SÁNG 7h30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, các đồng chí đảng viên: Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 13h30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban, các đồng chí đảng viên: Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (05/12):
SÁNG 1) 7h30 -8h45: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp Lãnh đạo ban và Lãnh đạo phòng để thông qua Bản kiểm điểm chi ủy và Bản kiểm điểm Tập thể lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban; lãnh đạo các phòng
2) 9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB), Quân: Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo xin chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2024 – 2025. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
3) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương khóa XIII. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.  
4) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì đoàn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Hùng, Quang Trung.
5) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 11. Địa điểm: Hội trường B Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU  1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì đoàn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Ban Tuyên giáo huyện ủy Hớn Quản.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Hùng, Quang Trung.
3) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì đoàn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.
Thành phần: Đ/c Quân, Hồng Dương, Thành Trung.
THỨ TƯ (06/12):
SÁNG 1) 08h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 31/2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì đoàn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Thị ủy Chơn Thành.
Thành phần: Đ/c Hồng Dương, Hùng, Luật.
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì đoàn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Tại Ban Tuyên Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Quân, Thành Trung, Hồng Sơn.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Dự báo cáo chuyên đề Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia năm 2023. Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB – Bí thư chi bộ): Chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể chi ủy, các đồng chí trong chi ủy; tập thể lãnh đạo Ban, cá nhân lãnh đạo Ban năm 2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Ban; các đồng chí trong chi ủy; lãnh đạo các phòng; chủ tịch Công đoàn cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Khiêm, Thành Trung, Hà: Dự hội nghị tuyên truyền nông thôn mới và khảo sát Dư luận xã hội năm 2023 tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh. Địa điểm: Hội trường UBND xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh.
THỨ NĂM (07/12):
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII. Địa điểm:  Lầu 8 – Trường chính trị tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Quân: Chủ trì họp đánh giá công chức và kiểm điểm đảng viên Tổ đảng tổ 2 - Kiểm điểm công chức và xét thi đua tập thể, cá nhân phòng Lý luận – Văn hóa – Lịch sử Đảng năm 2023. Địa điểm: Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Kính mời dự chỉ đạo: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB – Bí thư chi bộ).
Thành phần dự: Công chức, đảng viên phòng Lý luận – Văn hóa – Lịch sử Đảng.
4) 8h00: Đ/c Khiêm, Thành Trung, Hà: Dự hội nghị tuyên truyền nông thôn mới và khảo sát Dư luận xã hội năm 2023 tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản. Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đức: Chủ trì họp đánh giá công chức và kiểm điểm đảng viên Tổ đảng tổ 1 - Kiểm điểm công chức và xét thi đua tập thể, cá nhân phòng Tuyên truyền – Tổng hợp năm 2023. Địa điểm: Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Kính mời dự chỉ đạo: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB – Bí thư chi bộ), Nguyễn Tiến Cường (PBTT).
Thành phần dự: Công chức, đảng viên phòng Tuyên truyền – Tổng hợp.
3) 14h00: Đ/c Khiêm: Chủ trì họp đánh giá công chức và kiểm điểm đảng viên Tổ đảng tổ 2 - Kiểm điểm công chức và xét thi đua tập thể, cá nhân phòng Thông tin – Khoa giáo năm 2023. Địa điểm: Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Kính mời dự chỉ đạo: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB- Phó bí thư chi bộ).
Thành phần dự: Công chức, đảng viên phòng Thông tin – Khoa giáo.  
THỨ SÁU (08/12):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban; Đức và chuyên viên phòng Thông tin – Khoa giáo.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Chủ trì họp lần 1 với các phòng về chấm điểm công tác tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, các đảng ủy. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (giao 3 phòng căn cứ Hướng dẫn chấm điểm năm 2023, kết quả tự chấm của các đơn vị từng nội dung do phòng phụ trách để báo cáo tại cuộc họp).
Thành phần: Đ/c Quân, Hùng, Dương, Quang Trung, Thành Trung, Luật, Phúc, Minh An.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Dự hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và nhận bằng khen của BTGTW tặng tập thể phòng Thông tin – Khoa giáo. Địa điểm: Hội trường tầng 4, số 7, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.
4) 8h00: Đ/c Hà: Đi nhận bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì thông qua chương trình công tác năm 2024 của cơ quan. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (3 phòng gửi chương trình công tác năm cho đ/c Phúc để hoàn chỉnh trước ngày 06/12/2023).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), lãnh đạo các phòng; Phúc.
2) 13h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Hùng: Dự hội thảo khoa học “nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”. Địa điểm: Phòng Hội thảo 1 - Trường Đại học An ninh nhân dân, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh (theo chương trình ký kết phối hợp giữa các tỉnh với Học viện chính trị khu vực II, Đại học An ninh Nhân dân).   
THỨ BẢY (09/12):
SÁNG 8h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự lễ công nhận “Quần thể 162 cây di sản Việt Nam” của Tập đoàn Trường Tươi. Địa điểm: Tiểu khu 379, Rừng Mã Đà, huyện Đồng Phú (theo Giấy mời của UBND huyện Đồng Phú).
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Tuyên giáo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây